Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (14.8.2017)

Medzi najdôležitejšie materiály predkladané na dnešné rokovanie boli pre KOZ SR návrhy zákonov z dielne ministerstva práce, a to Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2018. K návrhu zákona týkajúceho sa sociálneho poistenia mala KOZ SR dve zásadné pripomienky, z ktoré sme po vysvetlení preklasifikovali na obyčajné (požadovali sme stanovenie minimálnej úrovne valorizácie dôchodkov v zákone bez časového obmedzenia a predĺženie poskytovania dávky v nezamestnanosti pre skupinu zamestnancov vo vyššom a preddôchodkovom veku. (Celé znenie stanoviska KOZ SR). HSR odporučila materiál na ďalšie legislatívne konanie.

Zákonom roka je pre nás návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Oceňujeme návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý predstavuje doposiaľ najvyšší rast minimálnej mzdy v absolútnom vyjadrení. Návrh sumy minimálnej mzdy vo výške 480 € sa výrazne približuje našim predstavám o výraznom náraste minimálnej mzdy, ktorá ešte donedávna bola nižšia ako hranica rizika chudoby a kreovala pracujúcu chudobu.

Zvyšovanie mzdovej úrovne má totiž pozitívny dopad na životnú úroveň obyvateľstva, motivuje ľudí zamestnať sa a odráža sa aj vo zvýšenom výkone ekonomiky.

Minimálna mzda a jej výška výrazne ovplyvňujú celkovú mzdovú úroveň a posúvajú ju smerom hore. Vyššie príjmy domácnosti sa pozitívne odrazia vo vyššom disponibilnom príjme, čo najmä u nízkopríjmových domácností zvýši spotrebu, ale zároveň zmierni tlak na nutnosť zadlžovať sa. Domácnosti sú zároveň schopné vytvárať vyššiu mieru úspor. V neposlednom rade sa zvyšovaním minimálnej mzdy znižuje závislosť na sociálnom systéme, rovnako aj miera vyplácania časti mzdy „na ruku“ a pozitívny dopad sa odrazí aj v postproduktívnom veku prostredníctvom vyšších dôchodkov.

KOZ SR zotrvala na svojom návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 v sume 492 €. Toto zvýšenie zabezpečí dostatočné priblíženie sa odporúčaniu Európskeho výboru sociálnych práv, aby minimálna mzda dosahovala aspoň 60% priemernej mzdy. Posun v rokovaniach o minimálnej mzde nenastal.

KOZ SR zotrvala na svojom návrhu, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s výškou, ktorú predkladalo ministerstvo, Republiková únia zamestnávateľov sa nevyjadrila a Združenie miest a obcí Slovenska zobralo na vedomie návrh. Rezort práce však trvá na svojom návrhu, aby minimálna mzda od budúceho roka stúpla na 480 € zo 435 € a túto sumu plánuje predložiť aj o mesiac.

Ministerstvo dopravy predložilo na rokovanie materiál týkajúci sa návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. KOZ SR si uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania 10 zásadných pripomienok, z ktorých 5 bolo akceptovaných alebo čiastočne akceptovaných, prípadne vysvetlených zo strany ministerstva, z niektorých pripomienok sa v rámci rozporových konaní ustúpilo. Avšak aj naďalej zásadne nesúhlasíme so zvýšením pokút na hornú hranicu 5 % z obratu. Horná hranica pokút za rovnaké delikty je v Českej republike 40 000 €, čiže oproti českej úprave ide o neprimeranosť a neproporcionalitu. Navrhujeme zostať pri pôvodnom znení do 100 000 €, resp. do 0,05% z obratu. V prípade udelenia najvyššej možnej pokuty ide o neprimeranú stratu, ktorú môže zamestnávateľ preniesť na zamestnancov, alebo konečných užívateľov. HSR z dôvodu pripomienok sociálnych partnerov nedospela k dohode.

Z dielne ministerstva zdravotníctva bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona má za cieľ bližšie upraviť podmienky úradného určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu a podmienok ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia. Hlavnými cieľmi novely zákona je vytvoriť podmienky pre dostupnosť vysoko nákladovej liečby pri zachovaní jej nákladovej efektívnosti. K návrhu predloženému na rokovanie HSR SR mala KOZ SR pripomienky. Podľa ministra zdravotníctva budú pripomienky vysvetlené vo vykonávacích predpisoch k zákonu. HSR súhlasila s našimi pripomienkami a pripomienkami AZZZ SR a posunula materiál na ďalšie legislatívne konanie.

Aj k návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme si uplatnili v oblasti BOZP uplatnili niekoľko zásadných pripomienok. Návrh sa predkladal ešte bez toho, aby prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré sa uskutoční v najbližších dňoch.

Minister financií predložil dôležitý návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Všeobecne platí, že Slovenská republika má vysoké daňovo-odvodové zaťaženie faktoru práce. Odmena za vykonanú prácu, ktorú nakoniec zamestnanec dostane, je veľmi nízka. Aj keď daňové zaťaženie je výrazne prijateľnejšie ako odvodové, KOZ SR navrhla súbor opatrení, ktoré by zabezpečili zvýšenie čistých príjmov zamestnancov a mali by pozitívny vplyv na životnú úroveň zamestnancov. KOZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložila deväť zásadných pripomienok, pričom na troch, ktoré považuje za prioritné zotrvala a ostatné preklasifikovala na obyčajné. Napriek tomu, že sa z niektorých pripomienok ustúpilo, predniesli sme na rokovaní tripartity všetky pripomienky vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré by mali byť inšpiráciou pre ďalšie pozitívne sociálne zmeny v daňovom systéme. HSR však z dôvodu našich, ako aj pripomienok od RÚZ a ZMOS nedospela v tomto bode k dohode.