Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (18.9.2017)

Úrad vlády SR predložil Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Jeho cieľom je rozšíriť pôsobnosť zákona na ďalšie okresy SR, ako aj zakotviť princípy, podmienky a proces poskytovania regionálneho príspevku. HSR predložený návrh posunula na ďalšie legislatívne konanie.

Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne Úradu na ochranu osobných údajov SR. Účelom návrhu zákona je upraviť podmienky spracúvania osobných údajov v oblastiach nespadajúcich do pôsobnosti nariadenia a upraviť osobitné situácie spracúvania osobných údajov pre tie prípady, v ktorých na to nariadenie členský štát splnomocňuje. Návrhom zákona sa tiež zabezpečuje transpozícia smernice; jeho účelom je stanovenie podmienok spracúvania osobných údajov fyzických osôb príslušnými orgánmi na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu. Cieľom návrhu zákona je do vnútroštátneho právneho poriadku začleniť aj dobrovoľné inštitúty, ktorými budú môcť prevádzkovatelia preukázať úradu, dotknutým osobám úroveň ochrany nimi spracúvaných osobných údajov. KOZ SR nemala k predloženého návrhu žiadne pripomienky.

Minister životného prostredia predložil na rokovanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu zavedenia nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému, ktorý bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. HSR súhlasila s predloženým materiálom a posunula ho na ďalšie legislatívne konanie.

Minister zdravotníctva na rokovanie HSR predložil Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jeho cieľom je úprava v obsahu a členení elektronickej zdravotnej knižky, ako aj zmena v prístupoch vybraných oprávnených osôb do elektronickej zdravotnej knižky. Účelom navrhovanej právnej úpravy je aj rozšírenie pojmu urgentná zdravotná starostlivosť a rozšírenie ústavnej pohotovostnej služby. Ustanovuje sa povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom, ktorý je súčasťou pevnej siete poskytovateľov ústavnej starostlivosti a spĺňa zákonom stanovené podmienky. Navrhuje sa ustanovenie paušálnej platby za ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

KOZ SR v rámci navrhovanej právnej úpravy požadovala:

  1. a) odstrániť administratívnu záťaž spočívajúcu v povinnosti odhlásenia/prihlásenia zamestnanca (účastníka štrajku) z/do príslušnej zdravotnej poisťovne s tým, že zamestnávateľ by iba vykonal zrážku zdravotného poistného zo mzdy tohto zamestnanca
  2. b) zakotviť možnosť (nie povinnosť) podmienenú predchádzajúcou vzájomnou dohodou zamestnávateľa a odborovej organizácie, týkajúcu sa refundácie zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie.

Tie požiadavky zástupcovia konfederácie vzniesli aj na rokovaní tripartity. Minister zdravotníctva prezentoval pripravenosť ministerstva ešte o tomto materiály a požiadavkách spolu so sociálnymi partnermi diskutovať. HSR však s materiálom v takej forme, v akej bol na rokovanie predložený, súhlasila.

KOZ SR požaduje v súvislosti so štrajkom odstrániť administratívnu záťaž spočívajúcu v povinnosti odhlásenia/prihlásenia zamestnanca (účastníka štrajku) z/do príslušnej zdravotnej poisťovne s tým, že zamestnávateľ by iba vykonal zrážku zdravotného poistného zo mzdy tohto zamestnanca.

K predloženému návrhu Poštovej politiky do roku 2021 z dielne ministerstva dopravy a výstavby nemala KOZ SR pripomienky. Cieľom materiálu je stanoviť legislatívne a regulačné zámery na vytváranie podmienok poskytovania poštových služieb s dôrazom na zabezpečenie univerzálnej služby a jej financovania, ako aj na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Stratégie pre jednotný digitálny trh v súvislosti s cezhraničným doručovaním balíkov generovaných elektronickým obchodom.

Sociálni partneri rokovali aj o Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018, a to vo výške 480 eur mesačne. KOZ SR naďalej trvá na úprave sumy minimálnej mzdy na rok 2018 na 492 eur mesačne. HSR naďalej nedospela k súhlasu. Stanovenie výšky minimálnej mzdy tak zostáva na rozhodnutí vlády SR.

Aj keď sa v súčasnosti javí, že ide o nárazové zvyšovanie minimálnej mzdy, v skutočnosti ide len o splnenie požiadaviek medzinárodných organizácií na dôstojnú mzdu, ktorá sa v dôsledku nízkeho počiatočného nastavenia a dlhodobého zanedbávania nastavuje na požadovanú úroveň.