SPOLU ZA SPOLOČNÚ VEC

Facebook Udalosť TU.

Zákon č. 553/2003 Z. z. počas svojej existencie prešiel pomerne náročným a komplikovaným legislatívnym vývojom. Ani značne rozsiahly počet noviel však nepriniesol výrazné zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ani odstránenie nedostatkov, ktoré tento systém obsahuje. Konfederácia odborových zväzov SR už niekoľko rokov poukazuje na tieto disproporcie a aj na náš podnet bola pri Úrade vlády SR zriadená Pracovná skupina k príprave a tvorbe nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorej úlohou je príprava nového systému odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe. Jej členmi sú aj zástupcovia zamestnancov.

Hlavnou výčitkou KOZ SR voči aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nie je ani tak systém odmeňovania, ale nastavenie tarifného systému. Najväčším nedostatkom je, že veľký počet tarifných tried a stupňov je pod úrovňou minimálnej mzdy. Súčasnému systému chýba vnútorná a vonkajšia spravodlivosť odmeňovania, hodnotenie zamestnancov nespĺňa svoj účel a je prevažne administratívne, motivačné účinky odmien sa strácajú najmä pri nízkopríjmových pozíciách (teda v minimálnej mzde). Systém neumožňuje získať a udržať kvalifikovaných zamestnancov, neaktuálny je aj samotný katalóg pracovných činností.

Zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy sa pripravuje na Úrade vlády už druhý rok. V súčasnosti je rozpracovaná koncepcia odmeňovania týchto zamestnancov, ktorej finančné dopady neboli doteraz komplexne vyčíslené.

Napriek avizovanému termínu zavedenia novej koncepcie odmeňovania sa zamestnanci verejného sektora rozhodli nielen demonštrovať svoju nespokojnosť s doterajším stavom, ale aj vyzvať štát ako významného zamestnávateľa, aby aktívne pristupoval k riešeniu tohto problému a ukázal, že si svojich zamestnancov váži.

Všetci záujemci a podporovatelia, nielen zamestnanci, ktorých sa to týka, stretnime sa a vyjadrime svoj názor:

9. novembra 2017 v Košiciach, 16. novembra. 2017 v Banskej Bystrici a 23. novembra 2017 v Bratislave, vždy o 15.00.