Druhá vzdelávacia aktivita NP CSD II. – Kežmarské Žľaby

Séria vzdelávacích aktivít Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II, ktoré realizuje Centrum pre vzdelávanie, opäť pokračovala vo Vzdelávacom a regeneračnom centre, s. r. o., Kežmarské Žľaby.

V poradí už druhá vzdelávacia aktivita sa konala v dňoch 20. – 22. novembra 2017 pre členov odborových zväzov združených v Konfederácii odborových zväzov SR. Na uvedenej vzdelávacej aktivite sa tentoraz zúčastnilo 34 účastníkov.

Počas týchto dní sa lektori zamerali na prehĺbenie praktických skúseností a zručností v oblastiach Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie a Prevencia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V problematike nazvanej Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie vzdelávali účastníkov traja odborníci.

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., uviedla základy z histórie sociálneho dialógu a informovala o sociálnom dialógu v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie. Následne dvojica lektorov Mgr. Petra Gubišová a PaedDr. Marek Kmeť pokračovala prednáškami o psychologických aspektoch komunikácie a o efektívnej komunikácii a vyjednávaní ako forme sociálneho dialógu a v poslednom bloku prednáškami o sociálnom dialógu v Slovenskej republike a o kolektívnom vyjednávaní. Kolektívne vyjednávanie nemohlo chýbať ani v modelových situáciách v rámci tematických workshopov.

Súčasne prebiehalo vzdelávanie Prevencia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú zastrešovali Mgr. Bohuslav Bendík a Rastislav Píš. V rámci neho účastníci rozoberali Zákonník práce, zákony o inšpekcii práce, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade zákon týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s BOZP a požiadavky na bezpečnosť technických zariadení.

Z hľadiska kvality lektorského zastúpenia účastníci opäť vysoko ocenili odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup lektorov. Viacerí účastníci vyzdvihli prospešnosť uvedeného spôsobu vzdelávania a vyjadrili potrebu častejšieho opakovania. Ocenili to s tým, že ich uvedené poznatky a vzájomná výmena skúseností veľmi obohatili.

Najbližšia vzdelávacia aktivita na dané témy sa bude konať v apríli roku 2018.