Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (2.12.2017)

Na mimoriadne rokovane HSR SR boli predložené a prerokované 2 materiály, a to: návrh na zvýšenie príplatkov pre zamestnancov, ako aj zavedenie príspevku na presťahovanie sa za prácou. Návrhy do parlamentu predložila trojica poslancov Smeru-SD Martin Glváč, Ján Podmanický a Ján Petrák. Mimoriadne stretnutie, ktorého sa zúčastnil ak predseda vláady SR Robert Fico, zvolal na sobotu minister práce Ján Richter. (Plné znenie predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU).

V novele zákona o službách zamestnanosti (zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) navrhujú poslanci upraviť príspevky na dochádzanie za prácou. Príspevok na dochádzku za prácou má stúpnuť zo 135 eur na 200 eur, príspevok na podporu mobility za prácou bol maximálne v súčasnosti do 250 eur, po novom sa má upraviť do hranice 400 eur, ak pôjde o manželský pár, tak má byť 600 eur. Novelou sa má zaviesť aj úplne nový príspevok na presťahovanie sa za prácou, ktorý má byť v maximálnej výške 4000 eur.

Cieľom KOZ SR je zabrániť sociálnemu dumpingu vo všetkých jeho podobách, preto odmieta akékoľvek zneužívanie pracovnej sily a jej dovážanie len za účelom šetrenia finančných prostriedkov. Aj preto pozitívne hodnotíme opatrenie, kedy sa zjednodušujú podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín len vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%.

Zároveň upozorňujeme, že zamestnanci pracujúci na území Slovenska, akejkoľvek národnosti, štátnej príslušnosti, musia mať rovnaké podmienky zamestnania ako slovenskí zamestnanci vrátane mzdového ohodnotenia.

„Odbory odmietajú akúkoľvek mzdovú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti s cieľom zamestnávania lacnej pracovnej sily. Takéto dovážanie lacnej pracovnej sily by znamenalo znižovanie mzdovej úrovne na Slovensku a znevýhodňovalo by domácich pracovníkov ako tých ,drahších´.“

Navrhované zmeny v podpore pracovnej mobility uchádzačov o zamestnanie a zavedenie príspevku na presťahovanie za prácou, považujeme za dôležité opatrenia v dôsledku praktiky neexistujúceho nájomného bývania a neprimerane vysokých cien komerčných nájmov. Podpora bývania je dôležitým motivujúcim faktorom zamestnania sa a získania zamestnania.

Súhlasné stanoviská s predloženou novelou mala KOZ SR a ZMOS, AZZZ SR a RÚZ sa nevyjadrili a nezaujali stanoviská, predkladatelia však prejavili záujem rokovať so sociálnymi partnermi a hľadať dohodu a styčné body.

Návrhy na zvýšenie príplatkov za nočnú a sviatočnú prácu, ako aj zavedenie príplatku za prácu cez víkend je súčasťou novely Zákonníka práce (zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony). Od mája budúceho roka sa má zvýšiť minimálna výška mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Príplatok za prácu vo sviatok má vzrásť z 50 % priemerného zárobku zamestnanca na 100 %. Zaviesť sa má aj nový príplatok za prácu počas sobôt a nedieľ, a to vo výške 100 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

KOZ SR dlhodobo upozorňuje na potrebu výrazným spôsobom zrýchliť mzdové ohodnocovanie našich zamestnancov tak, aby sa priblížilo vyspelým krajinám únie. Slovensko v súčasnosti zďaleka nedosahuje ani len priemer EÚ, a to v peňažnom vyjadrení, či v iných oblastiach pracovno-právnych štandardov. Naše požiadavky na potrebu zosúladenia pracovného a rodinného života aj v podobe opatrení na primerané ohodnotenie, a s tým spojené znižovanie častokrát nepotrebnej práce vo sviatky, počas víkendov a nočnej práce, sú súčasťou predloženého návrhu zákona.

Pozitívne hodnotíme navrhované zvýšenie príplatkov za prácu v noci, ako aj vo sviatok a zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu. Tiež pozitívne vnímame navrhované zmeny, ktoré majú zabezpečiť povinné príplatky za nočnú prácu, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, respektíve mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce aj tzv. dohodárom. Očakávame, že sa bude pokračovať v ďalšom zvyšovaní ochrany a odmeňovania zamestnancov, ktoré zabezpečia, že Slovensko nebude konkurovať len „lacnou pracovnou silou“.

„KOZ SR však upozornila na to, aby sa zvyšovanie príplatkov týkalo aj zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, aby neboli znevýhodnení. Boli sme ubezpečení, že novela myslí aj na týchto zamestnancov. Úpravy príplatkov sa budú týkať zamestnancov verejnej aj štátnej správy, a to takým spôsobom, že sa na nich vždy uplatní výhodnejšia sadzba.“ (Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR)

Zástupcovia zamestnávateľov novelu Zákonníka práce nepodporili, chcú o navrhovaných zmenách ešte diskutovať. KOZ SR spolu so ZMOS novelu podporili.