Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (19.2.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU.). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom.

Sociálni partneri na tohtoročnom prvom rokovaní tripartity našli jednomyseľnú zhodu na prerokovávaných legislatívnych normách a posunuli ich na ďalšie legislatívne konanie.

HSR rokovala o návrhu novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, o zákone o znižovaní administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, o novele zákona o katastri nehnuteľností, o novele zákona o veterinárnej starostlivosti, o novele nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, ako aj o novele nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

Sociálni partneri prerokovali taktiež novelu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka, zákon o rybárstve, novelu zákona o energetike, ako aj návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Tripartita na svojom rokovaní prerokovala zároveň svoj návrh plánu práce na rok 2018.