Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (16.4.2017)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom.

Ministerstvo kultúry predložilo Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jeho cieľom je zlepšiť dostupnosť diel a iných predmetov ochrany (kníh, novín, časopisov, audiokníh atď.) v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo postihnuté inou poruchou čítania. ZMOS nad rámec predloženého návrhu požadovalo, aby bol zákonom definovaný len jeden zástupca na ochranu autorských práv a nedochádzalo k zdvojovaniu poplatkov. HSR súhlasila s predloženým návrhom a všetkými pripomienkami sociálnych partnerov a posunula ho na ďalšie legislatívne konanie.

U sociálnych partnerov rezonoval návrh ministerstva školstva Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu zákona je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania. Novela zákona ďalej reaguje na aplikačnú prax v oblasti uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a uzatvárania učebných zmlúv, zavádza nový inštitút hlavného inštruktora, rušia sa vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy a pomery praktického vyučovania, ktoré sa budú po novom určovať v štátnych vzdelávacích programoch. Zavádza sa inštitút podnikovej školy a postup pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok sa nahrádza postupom určovať počet žiakov stredných škôl pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v príslušnom školskom roku v rámci preneseného výkonu štátnej správy. HSR v danom bode aj napriek pôvodným pripomienkam zamestnávateľských organizácií dospela k dohode.

Minister financií predložil viacero návrhov, KOZ SR mala zásadnú technickú pripomienku ku kapitole týkajúcej sa regionálneho školstva Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2018, ktorý definuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018 má byť podľa nás kompatibilný s návrhom Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 bola zaradená v mesiaci apríl 2018 úloha predložiť aj návrh Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s týmto plánom legislatívnych úloh mal byť pôvodne zaradený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR aj návrh Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sa mala riešiť úloha zriadenia Slovenskej komory pedagogických a odborných zamestnancov týmto zákonom. Keďže návrh zákona nebol zaradený na rokovanie tripartity z dôvodu prebiehajúcich diskusií, KOZ SR žiada, aby bol z Národného programu reforiem, podkapitola 4.2.1. Regionálne školstvo vypustený text na str. 26, znenia: „Posilní sa stavovské postavenie učiteľov cez zriadenie Slovenskej komory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zámerom je aj upraviť požiadavky na etický výkon pedagogickej a odbornej činnosti, zaviesť ochranu zamestnancov pred sociálno-patologickými prejavmi a posilniť ich stavovské postavenie.“ Keďže sa s našou zásadnou pripomienkou ministerstvo školstva stotožnilo, bola akceptovaná.

Vzhľadom na nelegislatívny charakter materiálu, KOZ SR ďalej predložila tieto obyčajné pripomienky.

Ďalším materiálom z dielne ministerstva financií, ku ktorému mala KOZ SR pripomienky, bol Návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu je zavedenie dane z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Navrhovaným zákonom sa nahradí v súčasnosti platný 8 % odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve, ktorý je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu. Daň z poistenia predstavuje štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie, predovšetkým z dôvodu, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Navrhovaným zákonom sa zruší platenie odvodu z poistného a zachované ostane len platenie odvodu z prijatého poistného z PZP.                                         

KOZ SR oceňuje snahu zaviesť systémovejšie riešenie zdaňovania poistenia, než je v súčasnosti platný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia tak, ako je to vo väčšine krajín Európskej únie. Zotrvávame však na názore, že odvedené finančné prostriedky by nemali byť iba príjmom štátneho rozpočtu, ale mali by byť účelne využité tak, ako je to štandardné v členských štátoch EÚ, na prevenciu, príp. odstraňovanie následkov poistných udalostí.

KOZ SR víta vypustenie daňovej povinnosti na odvetvia životného poistenia. Aj keď zámerom zákona nie je navyšovať ceny poistného v odvetviach neživotného poistenia; to ako sa so zavádzanou daňou (pokiaľ ide o zvýšenie ceny poistného) vysporiadajú poisťovne, ostáva výlučne v ich kompetencii, aj v analýze sociálnych vplyvov sa odhaduje zvýšenie výdavkov domácností v súvislosti s využívaním poistných produktov v odvetviach neživotného poistenia. Poisťovne s najväčšou pravdepodobnosťou tento náklad prenesú do cien poistného, čo sa prejavilo aj v navýšení cien pri zavedení 8 % odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve.

KOZ SR preto opätovne poukazuje na fakt, že fyzické osoby sú výrazne zaťažené daňovou povinnosťou prostredníctvom dane z príjmov fyzických osôb, kde najmä pri dani zo závislej činnosti majú minimálny priestor na daňovú optimalizáciu. Podľa rozpočtu verejnej správy predstavovala v roku 2016 vybratá daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti takmer 40 % všetkých vybratých daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku. V roku 2017 môže tento podiel dosiahnuť až 46 % a v ďalších rokoch bude dosahovať takmer hranicu 50 %. Naproti tomu objem príjmov zo závislej činnosti v národnom hospodárstve je nepomerne nižší ako objem ziskov. A ďalej, prostredníctvom svojej spotreby, platia fyzické osoby väčšinu daní na tovary a služby, čím sa ich podiel na platení daní výrazne zvyšuje. KOZ SR by preto očakávala spravodlivejšie prerozdelenie zaťaženia medzi právnické a fyzické osoby, aspoň zaradením povinných a často využívaných foriem poistení fyzickými osobami do nižších sadzieb dane. Aj keď daň odvádzajú poisťovne, tie ju v plnej miere prenášajú na spotrebiteľa a nie na úkor svojich ziskov. KOZ SR upozornila, že zvýšené náklady na poistenie môžu znížiť jeho atraktívnosť a môžu spôsobiť klesajúci záujem o poistenie aj s dopadom na zamestnanosť.

Ministrom práce bola sociálnym partnerom predložená Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2017. Správa je spracovaná na základe poznatkov a výsledkov realizovaných kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania u zamestnávateľov v roku 2017, ktoré realizovali inšpektoráty práce, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež na základe informácií Finančného riaditeľstva SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a krajských riaditeľstiev PZ. Napriek tomu, že štatisticky bolo vykonaných menej kontrol, boli viac cielené a došlo k viacerým odhaleniam nelegálneho zamestnávania. Vzhľadom na to, že dochádza k otváraniu nášho pracovného trhu, otvára sa aj priestor pre mzdový a sociálny dumping. KOZ SR preto odporúča pokračovať v takto cielene zameraných kontrolách.