Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (21.5.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom.

Úrad vlády predložil na dnešné rokovanie tripartity návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. V roku 2018 si totiž pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918. Pri tejto príležitosti sa navrhuje, aby bol 30. október ako deň výročia Deklarácie slovenského národa v roku 2018 štátnym sviatkom. Zástupcovia zamestnávateľov nesúhlasili s ad hoc zavádzaním štátnych sviatkov, aj keď ide len o rok 2018, preto HSR nedospela k dohode.

Minister financií uviedol na HSR po mnohých rokoch zásadnú zmenu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a jeho cieľom je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. Zákon bol jednohlasne posunutý na ďalšie legislatívne konanie.

Ministerka zdravotníctva predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Ide o prebratie  smernice  Európskeho parlamentu a Rady. Návrh novely zákona má prispieť k zvýšeniu sociálnej ochrany obyvateľstva, ako aj k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných látok a psychotropných látok vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestnoprávne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok. HSR posunula návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

Ministerstvo práce predložilo dva návrhy zákonov. Prvým bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

KOZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania vzniesla dve zásadné pripomienky, a to k predloženému návrhu novely zákona, ako aj nad jeho rámec. Pripomienka k predloženému návrhu novely zákona bola v rámci rozporového konania vysvetlená a rozpor bol odstránený.

Predloženou pripomienkou nad rámec novely zákona KOZ SR navrhla rozšírenie okruhu osôb (poistencov), ktorým by sa malo poskytovať ošetrovné o všetky nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú svojho rodinného príslušníka a ktorý je jej zaťom alebo nevestou. Súčasne KOZ SR navrhla zvýšenie výšky ošetrovného zo súčasných 55 % denného vymeriavacieho základu na 75 % denného vymeriavacieho základu a predĺženie poskytovania tejto dávky zo súčasných maximálne 10 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní. Právna úprava ošetrovného ako jednej z nemocenských dávok je koncipovaná na princípe vyživovacej povinnosti uplatňovanej v rodinnom práve. V tejto súvislosti KOZ SR poukázala na nerovnosť prístupu poistencov (povinne nemocensky poistených – zamestnancov, povinne sociálne poistených samostatne zárobkovo činných osôb ako aj dobrovoľne nemocensky poistených osôb) k nároku na ošetrovné a jeho výplatu ako jednej z dávok nemocenského poistenia. Z vyššie uvedeného dôvodu KOZ SR za účelom odstránenia nerovnosti ako aj zosúladenia právneho stavu zákona o sociálnom poistení s antidiskriminačným zákonom navrhla doplnenie právnej úpravy ošetrovného ako aj jej zmenu.

KOZ SR považuje za správne postaviť starostlivosť o člena rodiny v prípade jeho choroby, ako aj ďalších sociálnych udalostí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení na roveň starostlivosti o dieťa v prípade nároku na materské. Rovnako KOZ SR nepovažuje určenie 10 dní ako maximálnej dĺžky na poskytovanie ošetrovného v jednom prípade (jedna medicínska diagnóza) a jednému poistencovi za dostatočné. Uvedená pripomienka bola v rámci rozporového konania prekvalifikovaná na obyčajnú pripomienku, a to po konštatovaní predkladateľa, že vníma potrebu zaoberať sa problematikou nároku na nemocenskú dávku – ošetrovné a jej zmenu.

HSR súhlasila s predloženým návrhom, pripomienku vzniesla iba AZZZ SR, a posunula na ďalšie legislatívne konanie.

K Návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019 nemala KOZ SR žiadne pripomienky. Návrh predpokladá zvýšenie výdavkov MPSVR SR na tento účel o 27 041 638 euro v roku 2019. Považujeme však za nevyhnutné aj v budúcnosti venovať viac pozornosti rozsahu sociálnych služieb a ich poskytovateľom. Rovnako zdôrazňujeme nevyhnutnosť zvyšovania objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na poskytované sociálne služby z dôvodu očakávaného starnutia populácie a nevyhnutnosti zabezpečiť dôstojný život aj občanom odkázaným na sociálne služby, či už zo zdravotných alebo vekových dôvodov.

HSR súhlasila s predloženým nariadením vlády a odporučila ho na schválenie vládou SR.