Z rokovania k návrhu systému odmeňovania verejných zamestnancov

Zástupcovia KOZ SR, Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR pokračujú v intenzívnych rokovaniach týkajúcich sa návrhu nového systému odmeňovania zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z návrhu sú vyňatí učitelia vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, výskumní a vývojoví zamestnanci, zamestnanci vykonávajúci činnosť v cudzine.

Tento návrh už obsahuje naše zásadné požiadavky, aby prvá trieda/prvý stupeň začínala minimálnou mzdou, boli zachovane platové stupne rešpektujúce roky praxe, rozostupy medzi triedami a reálne navýšenie tarify každého zamestnanca.

Stupnica platových taríf a platových stupňov v návrhu začína sumou 520 € (vládou prezentovaný návrh minimálnej mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 10 (pôvodne 14), platové stupne ktorých je 14 (pôvodne 12) a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32).

Zároveň dochádza k zlúčeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č.1 k nariadeniu vlády č.359/2017 Z.z.), osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov (príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z.) a osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z.) a tiež k zlúčeniu niektorých tarifných tried.

Tento návrh bol pripomienkovaný jednotlivými členskými zväzmi KOZ SR, na stretnutí boli tieto pripomienky prezentované. Do konca júna by mala byť vyrokovaná a známa konečná verzia nového systému odmeňovania, ako aj začaté kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019.