Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (20.8.2018)

Rokovanie HSR sa dnes uskutočnilo po letnej prestávke aj za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a prvýkrát nového člena tripartity Asociácie priemyselných zväzov.

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších.

Veľmi dôležitým materiálom, na ktorom odborníci z KOZ SR pracovali niekoľko rokov, bol návrh zákona týkajúci sa úpravy tabuľky platov zamestnancov verejnej služby. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá s cieľom navrhnúť zmenu systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za účelom zefektívnenia systému, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu a kariérneho postupu a prijatia opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi. Viac tu.

KOZ SR dlhodobo žiadala odstránenie nedostatkov v súčasnom systéme, ktorý spôsoboval nivelizáciu platov. Z jednej strany dochádzalo k nárastu minimálnej mzdy a k zlepšeniu sociálneho postavenia zamestnancov, avšak z druhej strany prebiehala nivelizácia platových tried, ktoré boli prekrývané minimálnou mzdou. Opakovane sa značná časť kolektívne vyjednaného zvýšenia taríf strácala v dorovnávaní týchto taríf do minimálnej mzdy. Z tohto titulu, KOZ SR žiadala zmenu v systéme, a to tak, aby:

  • tabuľky začínali minimálnou mzdou,
  • zastavilo sa prekrývanie ďalších stupňov a tried minimálnou mzdou,
  • tarify boli odstupňované podľa typu práce.

Návrh zákona reflektuje požiadavky KOZ SR na zmenu systému, a keďže KOZ SR sa zúčastnila tvorby návrhu zákona, stotožňuje sa s navrhnutými systémovými zmenami.

Napriek vyššie uvedenému KOZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložila 13 zásadných a 7 obyčajných pripomienok. Väčšina pripomienok bola zo strany predkladateľa akceptovaná a návrh zákona sa predkladá bez rozporov.

KOZ SR víta garantované minimálne priemerné 10 % navýšenie tarifného platu zamestnancov, tak ako bolo dohodnuté v rámci kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa. Zároveň KOZ SR oceňuje navrhnuté riešenie úpravy tarifných platov štátnych zamestnancov, ktoré zabezpečí, že ani jedna platová trieda nebude mať platovú tarifu pod úrovňou minimálnej mzdy. Návrh zákona bol členmi tripartity posunutý na ďalšie legislatívne konanie.

Ďalším bodom rokovania HSR bol aj návrh ministerstva práce na úpravu mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019. KOZ SR sa totiž so sociálnymi partneri do zákonom ustanoveného termínu 15. júla 2018 totiž nedohodla na sume mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019. Republiková únia zamestnávateľov navrhuje výšku minimálnej mzdy ustanoviť na 502 eur mesačne, t. j. 2,885 eura za odpracovanú hodinu. Ministerstvo po posúdení celkovej sociálnej situácie v SR za predchádzajúci kalendárny rok a vzhľadom na očakávaný pozitívny makroekonomický vývoj v roku 2018 predkladá na rokovanie HSR návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019 na 520 eur mesačne (2,989 eura na hodinu). KOZ SR naďalej zotrvala na svojom pôvodnom návrhu. Našim cieľom je totiž zabezpečiť plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv, podľa ktorého by podiel minimálnej mzdy na priemernej mal dosahovať 60 %. Nakoľko sa v nasledujúcom období očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov, a ďalej nárast cien, najmä potravín, navrhujeme zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 v sume 635 €, čo predstavuje percentuálne zvýšenie na úrovni 32,3 %.

Minimálnu mzdu považujeme za základný nástroj zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod.

Zástupcovia zamestnávateľských organizácií RÚZ prezentovali, že sú ochotní rokovať iba o stanovení pevného mechanizmu pre úpravu výšky minimálnej mzdy, ktorý by vychádzal z exaktných ekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky Slovenska a zabránil tak politickému rozhodovaniu v záležitosti minimálnej mzdy.

Sociálni partneri zotrvali na svojich stanoviskách.

Podobne aj Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dielne ministerstva vnútra bol predmetom niekoľkomesačných diskusií a rokovaní. Cieľom návrhu je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií vedených Ministerstvom vnútra SR. Zákon tiež upravuje zoznam údajov, ktoré sa do registra zapisujú a zverejňovanie a poskytovanie zapísaných údajov.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkovaného konania, v rámci ktorého KOZ SR uplatnila viaceré, najmä zásadné pripomienky. Vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania je síce uvedené, že došlo k úprave textu, resp. k čiastočnému akceptovaniu pripomienok, a to na rozporovom konaní konanom v dňoch 12.02.2018 a 28.02.2018 medzi MV SR a KOZ SR, doposiaľ však nebol KOZ SR doručený záznam z uvedených rozporových konaní, na ktorých malo dôjsť k odstráneniu rozporov. Po preskúmaní predloženého návrhu zákona KOZ SR predložila nasledovné pripomienky, ktorých zdôvodnenie je v prevažnej miere obsiahnuté v pripomienkach zaslaných v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Keďže predkladateľ zákona sa vyjadril k všetkým našim pripomienkam a boli vysvetlené, KOZ SR ich akceptovala a zákon tripartita posunula na ďalšie legislatívne konanie.