Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.9.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších.

K predloženým materiálom ministerstva zdravotníctva, ako aj ministerstva financií KOZ SR nemala žiadne zásadné pripomienky a súhlasila s ich posunutím na ďalšie legislatívne konanie. Iba v rámci medzirezortného pripomienkového konania sme mali k návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov niekoľko pripomienok, z ktorých boli niektoré akceptované. Návrhom zákona sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie. Zjednotením právnej úpravy sa dosiahne väčšia vnútorná integrita finančnej správy, vyššia pružnosť riadenia jej personálnych kapacít a efektívnejšie využívanie jej ozbrojenej zložky.

Opätovne bol na tripartite prerokovávaný návrh minimálnej mzdy pre ďalší rok. Tentokrát vo forme návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019. KOZ SR oceňuje návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Návrh sumy minimálnej mzdy vo výške 520 € sa výrazne približuje predstavám odborov o výraznom náraste minimálnej mzdy, ktorá ešte donedávna bola nižšia ako hranica rizika chudoby a kreovala pracujúcu chudobu.

Našim cieľom naďalej zostáva zabezpečiť plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv, podľa ktorého by podiel minimálnej mzdy na priemernej mal dosahovať 60 %. Nakoľko sa v nasledujúcom období očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a ďalší nárast cien, najmä potravín, navrhujeme zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 v sume 635 €, 3,649 € na hodinu, čo predstavuje percentuálne zvýšenie na úrovni 32,3 %.

KOZ SR je presvedčená, že zvyšovanie mzdovej úrovne má pozitívny dopad na životnú úroveň obyvateľstva, motivuje ľudí zamestnať sa a odráža sa aj vo zvýšenom výkone ekonomiky. Zvyšovanie príjmov domácností zabezpečuje vymanenie sa z pasce chudoby, zvyšovanie spotreby domácnosti, ale aj možnosť tvoriť úspory na nepriaznivé časy. Vyššie príjmy domácnosti sa pozitívne odrazia vo vyššom disponibilnom príjme, čo najmä u nízkopríjmových domácnosti zvýši spotrebu, ale zároveň zmierni tlak na nutnosť zadlžovať sa. V neposlednom rade sa znižuje závislosť na sociálnom systéme, rovnako ako miera vyplácania časti mzdy „na ruku“ a pozitívny dopad sa odrazí aj v post produktívnom veku, prostredníctvom vyšších dôchodkov. Stanoviská sociálnych partnerov, vrátane nášho, zostali nezmenené.

Veľmi dôležitým materiálom, na ktorom odborníci z KOZ SR posledný týždeň veľmi intenzívne pracovali a diskutovali s kompetentnými, či už v rámci medzirezortného pripomienkového konania a následných rozporových konaní, je ministerstvom práce predložená nadrezortná Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. KOZ SR v súvislosti s touto stratégiou považuje za prvoradé regulovanú a v maximálnej možnej miere kontrolovanú migráciu pracovnej sily, ktorá v žiadnom prípade nesmie vyvolávať spoločenské, sociálne a ekonomické napätie.

Na jednej strane chápeme potrebu migrácie pracovnej sily v dôsledku takmer prirodzenej miery nezamestnanosti, zdôrazňujeme však, že musí ísť o riadenú ekonomickú migráciu s dôrazom na zachovanie bezpečnosti krajiny, práv občanov Slovenskej republiky, ako aj práv cudzincov, a vyjadrujeme zásadný nesúhlas s akýmkoľvek zneužívaním pracovníkov, ich nerovnakým postavením a zaobchádzaním a sociálnym dumpingom. Vznesené požiadavky zamestnávateľov môžu totiž naznačovať, že isté riziká, ktoré by mohla prílišná liberalizácia podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín spôsobiť, sú tu prítomné.

V zmysle záverov medzirezortného pripomienkového konania a aktualizácie stratégie po ukončení medzirezortného pripomienkového konania KOZ SR predložila nasledujúce zásadné pripomienky. TU

Keďže ide o nadrezortnú stratégiu, ktorá by mala byť realizovaná prostredníctvom konkrétnych právnych predpisov a usmernení, členovia HSR sa rozhodli využiť ešte nasledujúci týždeň na dopracovanie konkrétností a až potom posunúť stratégiu na rokovanie vlády.

Najbližšia HSR sa uskutoční 8. októbra 2018 a bude venovaná návrhu štátneho rozpočtu.