Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (17.12.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších.

Ministerka školstva predložila niekoľko materiálov. Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov špecifikuje pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich práva, povinnosti a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji a správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. KOZ SR prostredníctvom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vzniesla zásadné pripomienky k návrhu zákona už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na dnešnom rokovaní predložila zásadné pripomienky. Z dôvodu našich a ZMOS-om predložených pripomienok dnes tripartita v tomto bode nedospela k dohode.

K Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov nemala KOZ SR žiadne pripomienky. Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov. Návrh nariadenia reaguje na rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Rovnako bez pripomienok z našej strany prešla aj Správa o postupoch zabezpečenia uvedenia úrovne kvalifikácie v Slovenskom kvalifikačnom rámci (SKKR) na všetkých dokladoch o dosiahnutom vzdelaní (s odkazom na príslušnú úroveň Európskeho kvalifikačného rámca). Materiál popisuje kvalifikácie z pohľadu ich obsahu a úrovne v súvislosti s tým, čo majú držitelia vedieť, chápať a čo dokážu robiť (vedomosti – zručnosti – kompetencie držiteľa kvalifikácie).

Ministerka školstva predložila aj informatívny materiál Správa o stave implementácie výskumu „Vzdelanie a Zručnosti Online“ (tzv. PIAAC Online) – identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií pre 21. storočie za účelom pravidelného sledovania zmien a vývoja zručností a lepšieho zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania – návrh opatrení na šírenie výskumu. Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší výskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých, prebiehajúci pod záštitou OECD, jeho cieľom je cyklické sledovanie zmeny/vývoja potrebných zručností pre 21. storočie, kvalifikovanosti pracovnej sily na trhu práce – v národnom kontexte, ale s medzinárodnou porovnateľnosťou. Z predloženého materiálu vyplýva, že v rámci analýzy údajov výskumu PIAAC bola špecifická oblasť otázok zameraná na využitie zručností v pracovnom prostredí. Štatistickými metódami boli určené  zručnosti, ktoré sú pomerne ľahko nahraditeľné strojmi či automatizáciou pracovného miesta. Spomedzi všetkých krajín zahrnutých vo výskume, 13 percent súčasných pracovných pozícií je považovaných, s väčšou ako 70-percentnou pravdepodobnosťou, za ohrozené v blízkej budúcnosti automatizáciou. Predkladateľ materiálu v tejto súvislosti uvádza, že „alarmujúca pre Slovenskú republiku je skutočnosť, že u nás je takto ohrozených až 33 percent súčasných pracovných pozícií“. KOZ SR preto poukazuje na dôležitosť a opodstatnenosť celoživotného vzdelávania na Slovensku. Sociálni partneri odporučili materiál na ďalšie legislatívne konanie.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dielne ministerstva dopravy a výstavby a Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov z ministerstva pôdohospodárstva schválila tripartita bez pripomienok a posunula na ďalšie legislatívne konanie.

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) od ministerky zdravotníctva bol rovnako posunutý na rokovanie vlády SR. Rovnako bez pripomienok prešiel materiál z dielne ministerstva spravodlivosti – Návrh nariadenia vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, je ustanoviť výšku ročného odvodu, ktorú možno započítať do ceny dodanej elektriny, podrobnosti o spôsobe výberu a použití odvodu, vedení jeho evidencie u prevádzkovateľa sústavy a o spôsobe a lehotách jeho úhrady prevádzkovateľom sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva hospodárstva tak, aby bolo zabezpečené krytie  nákladov tzv. historického dlhu vo finančnom zabezpečení činností záverečnej časti jadrovej energetiky. HSR schválila materiál bez pripomienok.