Pietne spomienkové zhromaždenie

28. apríl je nielen Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale zároveň aj Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Konfederácia odborových zväzov SR usporiadala pri tejto príležitosti 24. apríla 2019 v Bratislave v hoteli SOREA Regia pietne spomienkové zhromaždenie, aby si aj týmto spôsobom pripomenula pamiatku všetkých, často verejne neznámych ľudí, ktorí odišli ráno do práce a večer sa už nevrátili. Všetci zúčastnení minútou ticha vyjadrili pietu a úctu zamestnancom, ktorí prišli pri výkone svojho povolania o život alebo utrpeli pri práci poškodenie svojho zdravia, a zároveň vyjadrili solidaritu a podporu zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci a na zdravé pracovné prostredie.

V minulom roku 2018 utrpelo pracovné úrazy s následkom smrti až 38 zamestnancov. Pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví vzniklo 69.

Pietneho zhromaždenia sa ako hostia zúčastnili aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik a zástupcovia zamestnávateľských organizácií.

Cieľom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva štát, zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci.

Ochrana života a zdravia zamestnancov je naďalej jednou z priorít ministerstva práce. „Plne si uvedomujem, že musíme naďalej presadzovať zdravé a bezpečné pracovné prostredie, predovšetkým pomocou prevencie, ale aj kontrolami. Najčastejšie totiž vznikajú pracovné úrazy používaním nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez odbornej spôsobilosti. Vyzývam preto všetkých zamestnávateľov, aby vytvárali bezpečné pracovné podmienky a zamestnancov, aby rešpektovali pokyny nadriadených a boli opatrní. Aby sa každý z nás vrátil po práci ku svojej rodine,“ uviedol vo svojom vystúpení Ján Richter.

Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku obetí pracovných úrazov, chorôb z povolania a zranených pri práci. Hlavným zmyslom je poukazovať na nutnosť zdravého pracovného prostredia a zdôrazňovať stále podceňovaný význam prevencie v oblasti bezpečnosti práce. „Máme snahu o zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov, o zvyšovanie informovanosti, propagácie o zásadách BOZP. Ide nám však aj o dobrú spoluprácu s orgánmi štátu a štátnej správy,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

KOZ SR sa preto obracia na všetkých čelných predstaviteľov štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov a zástupcov ich reprezentatívnych organizácií, ako aj na všetkých zamestnancov a ich zástupcov, aby sme sa spoločne snažili zlepšovať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

KOZ SR už dlhoročne upozorňuje na súčasné riešenie poistenia pracovných úrazov a chorôb z povolania na Slovensku, ktoré napriek viacerým novelizáciám predmetného zákona stále nezodpovedá našim predstavám o modernom poistení pracovných úrazov a chorôb z povolania. „Poistenie poškodenia zdravia, alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu, alebo choroby z povolania, ktoré je spojené s dôchodkovým, nemocenským, garančným i nezamestnaneckým poistením realizované na základe zákona č. 461/2008 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je značne komplikované a prax potvrdzuje, že je aj administratívne náročné. A čo je najzávažnejšie v tomto poistení, úplne absentuje akákoľvek prevencia. Vo fonde tohto poistenia pracovných úrazov sa pravidelne vytvára prebytok vo výške niekoľko desiatok miliónov eur, ktorý sa však používa iba krytie deficitu iných poistných fondov a nie na riešenie prevencie, či na zníženie pracovnej úrazovosti alebo chorôb z povolania,“ uviedol Marián Magdoško. Preto KOZ SR vypracovala vlastný iniciatívny návrh na vyčlenenie malej čiastky z prebytku tohto poistenia, ktorá by slúžila na zriadenie „Osobitného fondu pre zábrannú a preventívnu činnosť“, ktorý by bol preventívne zameraný na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania a bol by tripartitne riadený. V blízkej budúcnosti ho KOZ SR predloží ministerstvu práce na diskusiu.

Cieľom odborov je spoločne sa podieľať na zamedzení vzniku pracovných úrazov a iných poškodení zdravia z práce a ochrániť to najvzácnejšie – zdravie a ľudský život.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

TASR Tlačová správa: Richter: Inšpektorát práce by sa nemusel zaoberať smrteľnými úrazmi

Fotogaléria: