Pozvánka: Ako vyjsť z chudoby a neodísť z domu

Konfederácia odborových zväzov SR prostredníctvom svojho poradného orgánu – Komisie pre rodovú rovnosť, v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike pripravujú počas jesenných mesiacov diskusné podujatia v regiónoch Slovenska orientované na mapovanie a analýzu (nielen) problémov (najmä) žien na trhu práce, ale i mimo neho, pod názvom „Ako vyjsť z chudoby a neodísť z domu“.

Rodovo podmienené znevýhodňovanie na trhu práce a feminizácia chudoby dlhodobo predstavujú problémové oblasti rôznych vyspelých európskych krajín. Slovensko sa ako krajina stredoeurópskeho priestoru a posttransformačného zriadenia v medzinárodných porovnaniach na tieto témy pravidelne umiestňuje na najnižších priečkach, a to aj napriek pozitívnemu hospodárskemu vývoju posledných rokov. Podľa výsledkov Indexu rodovej rovnosti z roku 2017 Slovensko vykázalo v oblasti rovných šancí medzi pohlaviami rovnaké skóre ako v roku 2005, a nachádza sa hlboko pod priemerom krajín EÚ. Podľa týchto výsledkov stagnuje predovšetkým v oblasti práce, pričom sa konštatuje potreba eliminovať pretrvávajúcu segregáciu na pracovnom trhu a rovnako zvýšiť kvalitu práce.

Ženy na Slovensku teda čelia rôznym rodovo podmieneným znevýhodneniam oproti mužom, ktoré im zamedzujú prístup ku kvalitným pracovným miestam, a tým zabezpečenie dôstojných životných podmienok a ekonomickej samostatnosti. Priamo alebo nepriamo tak môžu vyústiť do odlivu ženskej pracovnej sily, odchádzajúcej za lepším zárobkom do zahraničia s cieľom vyjsť z chudoby vo svojom mieste bydliska. Rôzne formy diskriminácie na trhu práce a dlhodobá (vynútená) nezamestnanosť matiek taktiež podmieňuje dôchodkové rozdiely medzi mužmi a ženami a spôsobuje chudobu neproduktívnych žien v starobe.

Cieľom tohto podujatia, ktoré bude pozostávať z krátkych moderovaných prednáškových blokov a následných diskusií za účasti predstaviteliek odborov, akademickej sféry a samosprávy, je:

  • zvýšenie povedomia o formách rodového znevýhodňovania žien,
  • aktivizácia žien k angažovaniu sa v odboroch a v občiansko-spoločenských združeniach,
  • hľadanie prierezových riešení, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie žien v daných lokalitách,
  • formulácia konkrétnych odporúčaní pre zamestnávateľov a samosprávy na základe potrieb žien.

Prvé zo série podujatí sa uskutoční

19. septembra 2019 (štvrtok) od 16.00 hod v Prešove vo Wave – centrum nezávislej kultúry, Hlavná 121.

Budeme radi, ak si nájdete čas a zavítate medzi nás a budete diskutovať o vyššie uvedených problémoch.

Svoju účasť môžete nahlásiť TU a aktuálne informácie nájdete na facebooku TU.

Program