Ako vyjsť z chudoby a neodísť z domu

Celé leto členky Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR spolu s Nadáciou Friedricha Eberta, zastúpenie v SR, pracovali na príprave jedinečného podujatia – sérii seminárov, určeného prioritne ženám – odborárkam, ale aj ostatným pracujúcim i nezamestnaným ženám a matkám, zástupcom a zástupkyniam samospráv a lokálnych zamestnávateľov, ktorého prvá časť sa uskutočnila 19. septembra 2019 v Prešove.

Ženy na Slovensku čelia rôznym rodovo podmieneným znevýhodneniam oproti mužom, ktoré im zamedzujú prístup ku kvalitným pracovným miestam, a tým aj k zabezpečeniu dôstojných životných podmienok a ekonomickej samostatnosti. Priamo alebo nepriamo je dôsledkom odliv ženskej pracovnej sily, odchádzajúcej za lepším zárobkom do zahraničia s cieľom vyjsť z chudoby vo svojom mieste bydliska.

Z dôvodu rodovo podmienených očakávaní ohľadom tradičnej deľby práce sú ženy taktiež vystavované dvojitej záťaži pozostávajúcej na jednej strane z od nich očakávanej starostlivosti o deti a závislých členov rodiny a na druhej strane z vynútenej zárobkovej činnosti, pokiaľ mzda muža nevystačuje na pokrytie základných potrieb rodiny. V tejto situácii sú konfrontované jednak s nedostatkom flexibilných foriem práce zo strany zamestnávateľa a taktiež nedostatkom cenovo dostupných služieb starostlivosti o deti zo strany samospráv, a teda prakticky bez externej pomoci.

Cieľom trojdielneho projektu, ktorého ďalšie časti sa uskutočnia 17. októbra 2019 v Trnave a 14. novembra 2019 v Banskej Bystrici, je zvýšiť povedomie o formách rodového znevýhodňovania žien, nasmerovať ženy, kde a ako hľadať a nájsť riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie žien v konkrétnej lokalitách, podieľať sa na formulácii konkrétnych odporúčaní pre zamestnávateľov a samosprávy a v neposlednom rade prispieť k angažovaniu sa žien v odboroch a v občiansko-spoločenských združeniach.

Prešovské stretnutie, ktoré otvorila primátorka mesta Andrea Turčanová, sa skladalo zo 4 blokov prednášok a diskusií na témy ako: Ženská chudoba ako dlhodobo neriešený problém; Situácia žien v Prešove; Odbory sú na vašej strane a Príklady dobrej praxe z Nemecka.

Základné princípy a súvislosti rodovo podmienenej diskriminácie publiku predstavila Gizela Brutovská z Katedry spoločenských vied TU v Košiciach. O situácii žien v Prešove, ich problémoch, aj ponúkaných riešeniach a programoch podpory žien hovorili pracovníčky Odboru služieb pre občanov mesta Prešov Jana Zakarovská a Milada Antašová. Postavenie žien v odboroch na Slovensku, práca odborov v prospech žien, o zosúlaďovaní pracovného a rodinného života a jeho aplikácii v našej pracovnoprávnej legislatíve – bola téma prednáškového bloku viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a podpredsedníčky Rady OZ KOVO Moniky Benedekovej.

Ako vytvárať tlak na samosprávy (a cez ne na zamestnávateľov), aby zohľadňovali potreby žien a rodín v lokalite prezentovala cez príklad nemeckého modelu Anna Klimáčková, ktorá sa angažuje v problematike zrovnoprávnenia žien a mužov. Následná diskusia poukázala na hlavné problémové oblasti, v čom ženy zažívajú diskrimináciu na trhu práce a nemožnosti zosúlaďovania rodinného a pracovného života, ako sa s problémami v lokalite vyrovnávali doteraz, či ako si predstavujú budúcnosť, čo sa musí určite zmeniť, aby neodišli za lepšími pracovnými a životnými podmienkami do inej lokality.