Národný konvent: Vízia rozvoja SR do roku 2030 by nemala podliehať zmenám vlád

Dnes sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave konal pod záštitou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Národný konvent k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030. Zúčastnili sa ho predstavitelia vlády a zainteresovaných sektorov, KOZ SR na ňom reprezentoval prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 vychádza z Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zároveň vychádza aj z participatívneho procesu definovania východísk Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 za účasti zástupcov územných samospráv. Opiera sa o princípy otvoreného vládnutia, partnerstva a transparentnosti. Vízia a stratégia Slovenska do roku 2030 bola pripravovaná zástupcami jednotlivých rezortov, ale aj desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti – od štátnej správy a samosprávy, podnikateľov, až po akademickú sféru a občanov.

Ciele a odporúčania dokumentu Slovensko v roku 2030 boli rozdelené do štyroch rozvojových programov. Ide o prírodné zdroje, ľudské zdroje a kultúrny potenciál, druhým programom je inovačné a udržateľné hospodárstvo, tretím je dobré zdravie a kvalitný život pre všetkých a štvrtým viacúrovňové riadenie bližšie k občanom. Je dôležité, aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej sa v budúcnosti dotkne.

KOZ SR chápe Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 ako rámcový materiál, ktorý by mal byť rozhodujúci pri prijímaní budúcich politík a ich smerovaní. Oceňujeme dôraz na environmentálnu a sociálnu udržateľnosť ekonomiky, čo považujeme za zásadný faktor, ktorý ovplyvní ďalšie napredovanie a rozvoj ekonomiky Slovenska. Vízia Slovenka v budúcnosti, ako modernej, environmentálne zodpovednej krajiny, v ktorej sa tvoria zelené pracovné miesta a kladie sa dôraz na sociálnu a životnú úroveň obyvateľstva, musí byť prioritou. Slovensko musí prejsť ďalšou transformáciou na krajinu, ktorá nekonkuruje jednoduchou montážnou výrobou s lacnou pracovnou silou, ale kvalitnou pracovnou silou tvoriacou vysokú pridanú hodnotu, čo v konečnom dôsledku zvýši konkurencieschopnosť Slovenska.