Stanovisko KOZ SR k Návrhu poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie KOZ SR k Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

KOZ SR zásadne nesúhlasí s predmetným poslaneckým návrhom, ktorým sa navrhuje zmeniť výpočet starobného dôchodku z priebežne financovaného starobného dôchodkového poistenia (tzv. I. pilier) tým poistencom, ktorí sú súčasne účastníkmi starobného dôchodkového sporenia (tzv. II. pilier). Rovnako nepovažujeme za správne a spravodlivé, aby sa účastníkom súkromného dôchodkového II. piliera zvyšovali dôchodky z I. piliera, na ktorý prispievajú podstatne menej.

Podľa súčasne platného znenia zákona sa účastníkom II. piliera znižuje starobný dôchodok z I. piliera o určitý podiel, ktorý zodpovedá nižšiemu podielu odvodu poistného do I. piliera. Poslanecký návrh zákona navrhuje započítať do výpočtu sumy starobného dôchodku z I. piliera, pre poistencov v II. pilieri, aj výšku poistného do rezervného fondu solidarity, vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu, ktoré je povinný platiť každý zamestnávateľ za zamestnanca, každá SZČO, aj každá dobrovoľne poistená osoba. Rezervný fond solidarity bol pôvodne určený na krytie deficitu v ktoromkoľvek z poistných fondov spravovaných Sociálnou poisťovňou. Keďže fond starobného dôchodkového poistenia je od vzniku tohto systému dôchodkového zabezpečenia, t. j. od roku 2004, sústavne v deficite, celá suma rezervného fondu solidarity sa každoročne použije na krytie deficitu vo fonde starobného dôchodkového poistenia. To je hlavný argument poslaneckého návrhu zákona pre zvýšenie sumy starobného dôchodku z I. piliera pre poistencov, ktorí sú súčasne účastníkmi starobného dôchodkového sporenia, teda II. piliera.

Tento argument a na základe toho navrhnutý postup výpočtu starobného dôchodku by bol oprávnený, keby sa odvody do rezervného fondu solidarity započítavali aj tým poistencom, ktorí sú iba v I. pilieri a keby sa poistenci, ktorí sú v I. aj v II. pilieri podieľali na solidarite, ktorá sa uplatňuje iba v I. pilieri, rovnakou mierou.

Starobné dôchodkové poistenie sa vyznačuje uplatňovaním pomerne vysokej miery solidarity, uplatňovaním redukcie a antiredukcie pri výpočte starobných dôchodkov, čo znamená, že poistencom, ktorým sa dôchodok vypočítava z hodnoty osobného mzdového bodu nižšej ako 1, sa pripočíta 20 % z hodnoty medzi ich skutočným osobným mzdovým bodom a hodnotou OMB 1. Na solidarite s touto skupinou poberateľov starobných dôchodkov sa poistenci, ktorí nie sú v II. pilieri, podieľajú celým svojím poistným odvodom, kým poistenci, ktorí sú aj v II. pilieri sa na tejto solidarite podieľajú poistným zníženým o 4,75 % v roku 2019. Čiže namiesto 18 % poistného odvádzajú v roku 2019 do I. piliera iba 13,25 %.

Keďže odvod do II. piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 %, od roku 2024 sa účastníci II. piliera budú podieľať na financovaní solidarity uplatňovanej v I. pilieri iba 12 %, kým poistenci, ktorí nie sú v II. pilieri sa podieľajú a budú podieľať na tejto solidarite celým svojím poistným vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.

Ďalším inštitútom solidarity v I. pilieri sú pozostalostné dôchodky. Účastníci II. piliera sa na solidarite s pozostalými podieľajú v menšej miere ako prispievatelia, ktorí do II. piliera nevstúpili. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že poistenci, ktorí vstúpili do II. piliera, sa čiastočne vyhli povinnosti byť solidárni s vdovami, vdovcami a sirotami a s nízkopríjmovými skupinami. Príspevky, ktoré za nich Sociálna poisťovňa odvádza do II. piliera, sa stávajú ich vlastníctvom a nie sú povinní z nich financovať solidárne opatrenia, ktoré sa vo vysokej miere uplatňujú v I. pilieri. KOZ SR preto nepovažuje za správne navýšiť ich dôchodky z I. piliera aj o sumu odvádzanú do rezervného fondu solidarity.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ukladá Sociálnej poisťovni odviesť príspevky do II. piliera aj za tých poistencov, za ktorých poistné nebolo zaplatené. Znamená to, že z príspevkov platiacich poistencov z I. piliera každomesačne Sociálna poisťovňa odvádza príspevky do II. piliera aj napriek tomu, že tieto peniaze nedostala. Keďže tieto príspevky do II. piliera za neplatičov platí Sociálna poisťovňa z fondu starobného dôchodkového poistenia, teda z I. piliera, prispievajú na súkromné účty týchto neplatičov platitelia poistného do I. piliera a opäť väčším podielom práve tí poistenci, ktorí nie sú v II. pilieri.

Od roku 2005 suma príspevkov zaplatených na súkromné účty v II. pilieri z poistného z I. piliera dosiahla sumu 70 miliónov euro. Aj z tohto dôvodu KOZ SR nepovažuje za správne a spravodlivé, aby sa účastníkom súkromného dôchodkového II. piliera zvyšovali dôchodky z I. piliera, na ktorý prispievajú podstatne menej.