Našim záujmom je, aby sa realizovali také zmeny, ktoré budú v prospech kvality života zamestnancov

Zlepšenie pracovného prostredia vrátane dôstojných mzdových podmienok, nastavenie dôchodkového systému, zavedenie ambicióznejšieho a pestrejšieho daňového mixu, zabezpečenie nájomného bývania, odpolitizovanie verejnej správy, či dopady digitalizácie a klimatických zmien boli témami dnešného pracovného stretnutia viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a lídra koalície Progresívneho Slovenska a SPOLU Michala Trubana.

KOZ SR si uvedomuje, že v súvislosti s veľkými premenami hospodárstva sa transformuje aj práca – a to z hľadiska počtu a kvality pracovných miest, ale aj konkrétnych pracovných podmienok a procesov. Spoločenské, hospodárske a technologické zmeny so sebou prinášajú aj nové formy zamestnávania a na novú situáciu v pracovnoprávnych vzťahoch bude musieť reagovať aj legislatíva, Zákonník práce či systém sociálneho zabezpečenia. Diskusia sa tiež dotkla problematiky, ako tieto nové formy zamestnávania môžu pomôcť pri budovaní pružnejšieho a inkluzívnejšieho trhu práce, ako legalizovať postupy nedeklarovanej práce a ako zaistiť primeranú sociálnu ochranu a prijateľné pracovné podmienky. Dôležitým inštitútom je a bude v tejto oblasti inšpekcia práce a jej pôsobnosť a výkon v otázkach dodržiavania legislatívy v oblasti odmeňovania, pracovnoprávnych vzťahov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej personálne posilnenie.

Klimatické zmeny svedčia o dosahoch a neudržateľnosti súčasného ekonomického modelu, ktorý je postavený na neobmedzenom raste a zisku. Na tom, že prechod na sociálne spravodlivú, udržateľnú a zelenú ekonomiku patrí medzi priority najbližšieho obdobia, sa účastníci dnešného stretnutia jednoznačne zhodli. „Mnohí si naivne myslia, že Slovensko je krajina, ktorej sa klimatické zmeny netýkajú. Avšak len spravodlivými klimatickými opatreniami, ktoré zmodernizujú hospodárstvo a vytvoria nové pracovné miesta a aktívnym bojom proti klimatickým zmenám a za sociálnu ochranu a spravodlivosť môžeme dosiahnuť prechod na sociálne spravodlivú, udržateľnú a zelenú ekonomiku,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Líder koalície PS/SPOLU Michal Truban spolu so svojim tímom predstavil aj programové riešenie v oblasti zvýšenia a skvalitnenia zamestnanosti, lepšej ochrany práv zamestnancov, odpolitizovania minimálnej mzdy, zmierňovania regionálnych rozdielov, otvoril aj tému energetickej chudoby alebo nájomných bytov pre učiteľské profesie alebo mladých ľudí. „Navrhujeme inštitút spravodlivej mzdy ako dobrovoľnej deklarácie zamestnávateľa, že bude vyplácať dôstojné a spravodlivé mzdy, pre podnikateľov participujúcich na štátnej pomoci to bude povinnosť. Diskusia o minimálnej mzde by mala byť odpolitizovaná. Automatický model jej zvyšovania by mal rešpektovať predpokladané schválené minimálne štandardy na úrovni Európskej únie,“ ozrejmil líder koalície PS/SPOLU Michal Truban.

Zavedenie ambicióznejšieho a pestrejšieho daňového mixu vrátane presunu zaťaženia z práce na kapitál považuje KOZ SR, tak aj Progresívne Slovensko a SPOLU, za jednu z priorít svojej agendy. „ Je nevyhnutnosťou zaviesť progresivitu do daňového systému a zvýhodniť nízkopríjmové skupiny na úkor vysokopríjmových. Rovnako zaviesť dane z luxusu, dane z prirodzených monopolov, zvýšiť zdaňovanie kapitálu, majetku, nehnuteľností, ale aj zdaňovanie technologického pokroku a v neposlednom rade zaviesť ekologické dane“, uviedla M. Uhlerová a pokračovala: „Našim záujmom je, aby sa realizovali také zmeny, ktoré budú v prospech kvality života zamestnancov. Dnešné naše rokovania s odborným tímom Progresívneho Slovenska bolo v tomto ohľade veľmi konštruktívne a podnetné.“