Rokovanie ekonomického krízového štábu aj za účasti zástupcu odborov

Na pôde úradu vlády zasadal v posledný aprílový deň ekonomický krízový štáb, ktorého členmi sú nielen predstavitelia najdôležitejších ekonomických rezortov a inštitúcií vrátane predsedu vlády SR, významní ekonómovia, ale aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení a podnikateľov. KOZ SR na stretnutí zastupoval prezident KOZ SR Marián Magdoško. Nový ekonomický krízový štáb má za úlohu poskytnúť ich pohľad na ekonomické dopady pandémie a má taktiež pomôcť formulovať opatrenia, ktoré v tejto situácii môžu hospodárstvu pomôcť. Prítomný minister financií a minister práce informovali členov krízového štábu o napĺňaní opatrení, ktoré prijala vláda v súvislosti s koronakrízou.

KOZ SR požaduje, aby prípadné ďalšie opatrenia na podporu podnikateľov smerovali prioritne na udržanie zamestnanosti a adekvátnych miezd, aby boli zamestnanci schopní v budúcnosti splácať svoje záväzky. Keďže sú opatrenia prijímané zrýchlene, požadujeme okrem ich konzultácie so sociálnymi partnermi, aby boli prijímané iba také opatrenia, ktoré úzko súvisia s odstraňovaním dopadov pandémie.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško na stretnutí ocenil, že zatiaľ vláda SR nepodľahla tlakom na prijatie opatrení pre podnikateľské a zamestnanecké prostredie, ktoré bezprostredne nesúvisia so sanáciou negatívnych dopadov šírenia koronavírusu. Zároveň však konkrétnymi príkladmi poukázal na nevyhnutnú a urýchlenú pomoc od štátu aj pre podnikateľské subjekty verejnej správy vykonávajúce úkony vo verejnom záujme (napr. dopravné podniky). KOZ SR preto odporúča rozšíriť okruh poberateľov pomoci aj za cenu financovania zo štátneho rozpočtu, keďže samosprávy, pravdepodobne v dôsledku výpadku príjmov z podielových daní, budú tak či tak potrebovať okrem uvoľnenie rozpočtových pravidiel aj finančnú pomoc. Verejné podniky budú rovnako odkázané na finančnú pomoc, pričom nastavené parametre pomoci pri poklese tržieb (okrem toho, že nemôžu o pomoc žiadať) sú príliš nízke a zďaleka nepokrývajú náklady. Zároveň odporúčame, aby prijatý príspevok nebol považovaný za príjem a zdaňovaný.

Rovnako niektoré VÚC (ale aj mestá a obce) tlačia na zamestnávateľov z oblasti poskytovateľov sociálnych služieb k šetreniu financií tým, že zamestnancov majú posielať na 60%. Stretávame sa aj so snahou zamestnávateľov o znižovanie platov, napr. odoberaním, alebo znižovaním osobných príplatkov. Podobná situácia je aj v územnej samospráve.

V súvislosti so šíriacou sa nákazou sa z pochopiteľných epidemiologických dôvodov prerušilo vyučovanie vo všetkých predškolských a školských zariadeniach všetkých stupňov. Dlhodobé zatvorenie školských zariadení má za následok tlak na financovanie školstva a znižovanie platov učiteľov počas tejto mimoriadnej situácie, preto je postupné uvoľňovanie viac ako žiadúce. V tejto súvislosti by bolo vhodné riešiť otázku letných prázdnin. Obávame sa, že zamestnanci sa nebudú mať ako postarať o svoje deti, keďže nikto zatiaľ nerieši, či bude možné a za akých podmienok organizovať detské kluby a tábory, na ktoré je veľká väčšina rodičov odkázaná, aby mali zabezpečenú opateru o deti. Dlhodobá disproporcia medzi objemom dovolenky pracujúcich a objemom dní prázdnin spôsobuje rodičom problém, kam umiestniť svoje deti a naďalej vykonávať svoju prácu.

V súvislosti s opatreniami na pomoc zamestnancom, SZČO a firmám v podobe preplatenia 80% mzdy zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté a príspevkov pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb od 20 % a viac, uvádzame, že účinnosť prijatých opatrení je stále nejasná. KOZ SR preto odporúča, aby bol administratívny proces žiadosti čo najjednoduchší, keďže prvé týždne účinnosti opatrenia ukázali veľa chybných žiadostí a subjekty majú problém aj s vykazovaním, a rovnako je neprimeraná záťaž aj na administratívnych zamestnancov spracovávajúcich žiadosti.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško poukázal aj na fakt, že „okrem nevyhnutných opatrení v podobe postupného uvoľňovania reštriktívnych opatrení a naštartovania ekonomiky je potrebné reálne sa zamyslieť aj nad štruktúrou nášho hospodárstva a kam sú smerované štátne dotácie a podpora investícií, a to všetko v záujme tvorby dlhodobo udržateľných pracovných miest“. Kompletný zoznam ekonomických a sociálnych opatrení na pomoc postihnutým subjektom v kríze zašle KOZ SR ministrovi financií a ministrovi práce a požiada o ich zaradenie na najbližšie rokovanie tripartity.