Navrhovaná výška minimálnej mzdy je pre nás neakceptovateľná

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už predložilo návrh na minimálnu mzdu pre rok 2021 aj do medzirezortného pripomienkového konania a navrhuje skrátené pripomienkové konanie. Minister práce už včera prezentoval tento návrh ministerstva vrátane úplne nového inštitútu, a to tzv. štartovacej minimálnej mzdy vo výške 465 euro pre tých, ktorí boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ide o akúsi obdobu minimálnej mzdy, ktorá je ešte nižšia ako už v súčasnosti platná minimálna mzda (580 euro). Týmto vláda len potvrdzuje, že jej sociálna politika nesmeruje k univerzálnej ochrane a pomoci pre všetkých, najmä tých najzraniteľnejších a najslabších, ale len pre vybrané skupiny. Takýto prístup môže zakonzerovať súčasný stav, nepomáha najchudobnejším, sociálne vylúčeným, marginalizovaným alebo znevýhodneným skupinám. Aj štartovacia minimálna mzda je toho dôkazom. KOZ SR odmieta takéto delenie minimálnej mzdy.

Štartovacia minimálna mzda určite nie je nástrojom tvorby pracovných miest. V praxi sa totiž môže stať, že zamestnávateľ vyberie (uprednostní) lacnejšieho zamestnanca, a nevytvorí nové pracovné miesto. Tento inštitút teda nie je ani nástrojom na prekonanie krízy. Rovnako hrozí, že zamestnávateľ prepustí drahších zamestnancov a zamestná tých lacnejších, teda tých, ktorí spĺňajú kritérium „štartovacej minimálnej mzdy“.

Rovnako nepoznáme odpoveď na otázku, ako sa predkladateľ návrhu vysporiada s princípom rovnakej mzdy za rovnako vykonanú prácu, ktorý je zakotvený v Zákonníku práce. Ako sa pri „dvojakom“ prístupe zohľadní kvalifikácia zamestnanca, prax a stupeň náročnosti? Otázny je aj vplyv kolektívne vyjednávanie, mzdové tarify odvíjajúce sa od minimálnej mzdy a systém odmeňovania vo verejnej a štátnej správe.

Ústava SR garantuje, že minimálna mzda zabezpečí dôstojný život jej poberateľovi. Pri sume 465 euro v hrubom nie je možné hovoriť o garancii dôstojného života. Rovnako tento návrh vyvoláva vážne pochybnosti o zachovaní princípu rovnakého zaobchádzania a vytvára dve kategórie zamestnancov, keď sa jedna skupina nachádza v znevýhodnenej pozícii oproti druhej, keďže za rovnakú prácu môžu dostávať rôznu mzdu.

Štartovacia minimálna mzda je nepriamo aj istou formou regionálnej minimálnej mzdy, keďže sú na Slovensku niektoré regióny s vyššou mierou nezamestnanosti alebo s vyššou mierou dlhodobo nezamestnaných. Takáto minimálna mzda len zakonzervuje tento stav a vytvorí regióny, kde bude minimálna mzda jednoducho nižšia. Takýto nástroj len prehlbuje chudobu a sociálne vylúčenie niektorých skupín.

TA3: O minimálnu mzdu sa opäť sporia. Problém majú KOZ i RÚZ

Komentár Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR

📣 ⁉️ ŠTARTOVACIA MINIMÁLNA MZDA. TO MYSLÍTE VÁŽNE?Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR včera predstavil svoj…

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Štvrtok 16. júla 2020