Minister práce pokračuje v likvidácii sociálneho dialógu, KOZ SR mu v tom pomáhať nebude!

Vláda včera na svojom rannom rokovaní schválila koncepciu tzv. kurzarbeitu. Ten však, rovnako ako zákon roka – zákon o štátnom rozpočte, opäť nebol riadne prerokovaný v tripartite. S tým Konfederácia odborových zväzov SR nemôže súhlasiť.

Na dnešné popoludnie zvolal minister práce a predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR rokovanie Predsedníctva HSR. Súčasťou pozvánky bol aj predbežný návrh plánu práce HSR SR na mesiace november a december 2020. KOZ SR zostala nemilo prekvapená, že jedným z bodov programu rokovania plenárneho zasadnutia HSR, plánovaného na 2.11.2020, je aj Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku, ktorú včera na svojom rokovaní schválila vláda SR. Opätovne bol tak porušený zákon o tripartite.

Minister práce tak opäť raz obišiel štandardný legislatívny proces. Predstavitelia ministerstva pritom deklarovali, že koncepcia so zapracovanými pripomienkami bude predmetom rokovania Riadiaceho výboru pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenia skráteného pracovného času. Toto rokovanie sa však neuskutočnilo, nedostali sme ani záverečnú verziu koncepcie. Schválením koncepcie na vláde sa opätovne obchádza rokovanie tripartity a likviduje sa sociálny dialóg, keďže akýkoľvek záver by Hospodárska a sociálna rada SR prijala, vláda naň už nebude prihliadať. Koncepcia je schválená vládou a v jej zmysle bude aj rozpracovaná legislatíva.

Minister práce a predseda tripartity tak svojim konaním znovu ukázal, že princípy tripartity de facto ignorujete. Z troch partnerov, ktorí majú byť konzultačným a dohadovacím orgánom vlády, sa tak stáva rozhodovanie jednej osoby, ministra. S takýmto konaním Konfederácia odborových zväzov SR nemôže súhlasiť, preto sa najbližšieho zvolaného rokovania Predsedníctva HSR SR nezúčastníme.

„Nebudeme hrať hru ministra práce Krajniaka! Nechceme blokovať pomoc pre firmy a pracujúcich, zároveň si ale nenecháme skákať po hlave. Platí zákon, ktorý stanovuje, ako má tripartita fungovať. Máme odborné kapacity, ktoré v rámci sociálneho dialógu vedia a chcú priložiť ruku k dielu a sme presvedčení, že vieme byť nápomocní. Minister Krajniak však robí všetko preto, aby odbory blokoval. Preto sa nezúčastníme najbližšieho zvolaného rokovania tripartity a budeme pokračovať v protestných a nátlakových akciách s cieľom navrátiť sociálny dialóg,“ vysvetlil prezident KOZ SR Marián Magdoško.

KOZ SR samotný kurzarbeit podporuje. Ide o zavedenie pomoci s cieľom udržať pracovné miesta, najmä vo výrobných podnikoch, v podobe systému skrátenej pracovnej doby. Bude sa platiť zo sociálneho poistenia.

KOZ SR sa zatiaľ nemala možnosť oboznámiť ani s vládnym programom Prvá pomoc plus. Konfederácia je presvedčená, že opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia choroby, ktoré významne zasahujú do podnikania a výrazne zvyšujú sociálne a ekonomické dopady pandémie, musia byť primerane kompenzované. „Očakávame, že nová schéma odstráni všetky nedostatky opatrení z prvej vlny, ktoré nechali bez povšimnutia slobodné povolania, množstvo ľudí na voľnej nohe, verejné podniky a mnoho ďalších skupín,“ dodáva Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.

Rovnako ako spomínanú koncepciu, aj návrh rozpočtu verejnej správy schválila vláda bez prerokovania v HSR SR a rovnako sociálni partneri nedostali možnosť vyjadriť sa k takému podstatnému dokumentu. Sociálnym partnerom vrátane Konfederácie odborových zväzov SR tak bolo úplne znemožnené podieľať sa na tvorbe štátneho rozpočtu.