Vláda zasahuje do slobody združovania a autonómie odborov

Vláda na svojom ostatnom zasadnutí tento týždeň schválila aj novelu Zákonníka práce, kde obmedzila zakladanie a pôsobenie odborových organizácií. Podľa novej úpravy, ktorú má prerokovať ešte parlament, podmienkou pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa bude, že všetci členovia príslušného odborového orgánu sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ak sa odborová organizácia so zamestnávateľom nedohodne inak (§230 ods. 2 Zákonníka práce).

Táto podmienka je v priamom rozpore s článkom 3 dohovoru MOP č. 87 z roku 1948, ktorý ratifikovala aj Slovenská republika, a z ktorého vyplýva, že organizácie pracovníkov a zamestnávateľov majú právo vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program. Verejné orgány sa zdržia akéhokoľvek zásahu, ktorý by obmedzoval toto právo alebo zabraňoval jeho zákonnému vykonávaniu. Podľa článku 8 ods. 2 Dohovoru vnútroštátne zákonodarstvo nesmie obmedzovať, ani sa nesmie uplatňovať tak, aby obmedzovalo záruky ustanovené týmto Dohovorom.

Odborové organizácie prijímajú stanovy v takom znení, resp. organizujú svoju správu a činnosti, aby to zodpovedalo ich potrebám a zabezpečilo sa ich efektívne fungovanie, a to v súlade s právom, ktoré zakotvuje článok 3 bod 1 spomínaného Dohovoru. Touto potrebou je zabezpečiť efektívne fungovanie a zastupovanie záujmov zamestnancov, ktorí sa rozhodnú realizovať svoje zastupovanie prostredníctvom odborovej organizácie.

Nie je žiadnou výnimkou pôsobenie odborovej organizácie u viacerých zamestnávateľov (čo zákon umožňuje), keďže združuje členov, ktorí sú zamestnaní u viacerých zamestnávateľov. Tomu zodpovedá štruktúra odborovej organizácie, ktorá väčšinou predpokladá, že príslušný odborový orgán (štatutárny orgán) je vyskladaný (na základe výsledkov volieb členskej základne) nielen zo zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Uvedená podmienka by znamenala, že všetky odborové organizácie, ktoré v súčasnosti fungujú podľa stanov a pravidiel zodpovedajúcim ich potrebám a s cieľom, aby bolo zabezpečené ich efektívne fungovanie, a ktoré pôsobia u viacerých zamestnávateľov a ich príslušný odborový orgán nie je zložený výlučne zo zamestnancov v pracovnom pomere k danému zamestnávateľovi, prestanú pôsobiť u daných zamestnávateľov. To znamená zásah do ich fungovania a  činnosti, opäť v rozpore s článkom 3 a s článkom 8 Dohovoru.

Členovia odborového orgánu sú do funkcie obsadzovaní voľbou, volí ich členská základňa spomedzi členov, ktorí nemusia byť výlučne zamestnancami zamestnávateľa, pretože členovia odborovej organizácie majú právo zvoliť zástupcu, ktorý má ich plnú dôveru a je schopný chrániť a obhajovať ich záujmy vo vzťahu k zamestnávateľovi ďaleko efektívnejšie napr. ako výlučne zamestnanci, ktorí sú od zamestnávateľa finančné závislí, keďže sú u neho v pracovnom pomere. Uvedená  právna úprava nerešpektuje právo úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program a nepriamo vytvára tlak na členov odborového orgánu, ktorí sú v pracovnej pomere a vytvára priestor pre snahy zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer s členom/členmi odborového orgánu a znemožniť tak  pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa.

Súčasne takýto návrh považujeme za rozporný s článkom 37 Ústavy SR, podľa ktorého obmedziť činnosť odborov (rozumie sa aj ich pôsobenie) je možné len vtedy, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd iných. Táto podmienka nie je nevyhnutnou podmienkou ani na ochranu bezpečnosti štátu, ani verejného poriadku ani práv a slobôd iných.

Predmetný návrh považujeme tiež za zásah do právnej subjektivity odborovej organizácie ako nezávislej a samostatnej právnickej osoby, zásah do slobody združovania garantovanej Ústavou SR a porušovanie čl. 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

KOZ SR sa určite znovu obráti na poslancov NR SR, aby takúto právnu úpravu odporujúcu medzinárodným dohovorom a Ústave SR, nepodporili. Náš apel bude opätovne smerovať aj k pani prezidentke SR. S detailným podnetom sa obrátime aj na Medzinárodnú organizáciu práce, ktorej členom je Slovenská republika a kde zástupcov zamestnancov reprezentuje KOZ SR. O situácii v sociálnom dialógu i o zásahoch do sociálnych práv na Slovensku sme informovali aj Európsku komisiu, Európsku odborovú konfederáciu, Európsky sociálny a hospodársky výbor.