Vláda prijíma diskriminujúce právne normy odporujúce medzinárodným dohovorom

Vláda na svojom ostatnom zasadnutí tento týždeň schválila aj novelu Zákonníka práce, ktorou novelizovala aj Zákon o trojstranných konzultáciách (Zákon o tripartite), kde účelovo upravila  reprezentatívnosť na strane zástupcov zamestnancov s cieľom oslabiť  postavenie KOZ SR. Totiž vytvorila podmienku, že jedno združenie zástupcov zamestnancov musí združovať aspoň 100 tisíc členov (čo KOZ SR spĺňa) a za tohto predpokladu už ďalšie dve odborové združenia túto podmienku splniť nemusia.

Je diskriminačné a ide o nerovnaké zaobchádzanie, aby jedno združenie bolo kvalifikované za reprezentatívne, a spĺňajúce prísne stanovenú podmienku 100 000 združených zamestnancov v pracovnom pomere (ak ide o združenie odborov)  alebo 100 000 zamestnaných zamestnancov v pracovnom pomere (ak ide o združenie zamestnávateľov) a iné združenie odborov alebo zamestnávateľov bolo tiež reprezentatívne, ale podmienku 100 000 združených alebo zamestnaných nespĺňa. Ide o účelovú právnu úpravu s cieľom zvýhodňovať jedno združenie pred druhým, a to bez ohľadu na to, či pôjde o združenie zamestnávateľov alebo odborov. KOZ SR nemá záujem monopolizovať tripartitu (i keď od jej vzniku len KOZ SR spĺňa kritériá na účasť v nej, čo mohlo vyvolávať dojem monopolu), ale podmienky na možnosť členstva v tripartite by mali byť pre všetkých zástupcov zamestnancov rovnaké!

Je tiež v rozpore s povahou a účelom reprezentatívnosti, aby v tripartite boli zastúpené združenia, ktoré fakticky nie sú reprezentatívne. Uvedenú právnu úprava považujeme za nesúladnú s Dohovorom MOP č. 144/1976 o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania pracovných noriem. Pojem reprezentatívnosť definuje Dohovor MOP č. 144/1976, podľa ktorého reprezentatívne znamenajú najreprezentatívnejšie, tzn. Najväčšie, a nie nereprezentatívne, tzn. tie, ktoré sú menšie, resp. ktoré by sa mali stať formálne reprezentatívne na základe tejto účelovej novely. Reprezentatívnosť sa odvíja aj od akceptácie na medzinárodnom poli, čiže napr. začlenenie v medzinárodných štruktúrach (KOZ SR je členom Európskej odborovej konfederácie) a zastúpenie na pôde Medzinárodnej organizácie práce (delegáciu zástupcov zamestnancov za SR reprezentuje len KOZ SR). Rozširovanie počtu subjektov tripartity ohrozuje tiež účinnosť a efektívnosť sociálneho dialógu – čím viac nereprezentatívnych zúčastnených subjektov, tým viac možných protichodných názorov a náročnejšia dohoda. Vytvára sa taktiež možnosť  účelového zastúpenia.

KOZ SR sa určite znovu obráti na poslancov NR SR, aby takúto právnu úpravu odporujúcu medzinárodným dohovorom, nepodporili. Náš apel bude opätovne smerovať aj k pani prezidentke SR. S detailným podnetom sa obrátime aj na Medzinárodnú organizáciu práce, ktorej členom je Slovenská republika a kde zástupcov zamestnancov reprezentuje KOZ SR. O situácii v sociálnom dialógu i o zásahoch do sociálnych práv na Slovensku sme informovali aj Európsku komisiu, Európsku odborovú konfederáciu, Európsky sociálny a hospodársky výbor.