KOZ SR oznámila začiatok zbierania podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku

Konfederácia odborových zväzov SR nesúhlasí s opatreniami vlády, ktoré zhoršujú postavenie pracujúcich. Po sérii protestných akcií, vrátane protestných pochodov v Bratislave a ďalších krajských mestách, ako aj v online priestore, listov adresovaných premiérovi, poslancom Národnej rady SR a prezidentke SR so žiadosťou o zastavenie opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich, či podaní na Generálnu prokuratúru SR kvôli protiprávnemu konaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, organizuje KOZ SR petíciu. Cieľom petície je vyzbierať potrebný počet podpisov na vypísanie referenda s otázkami, ktoré žiadajú zlepšenie postavenia pracujúcich a návrat do stavu pred prijatím opatrení negatívne ovplyvňujúcich ich postavenie.

Podpisom petície za vypísanie referenda môžu dať občania najavo, že nesúhlasia s opatreniami vlády, ktoré znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov. Petíciou žiada KOZ SR prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy?
  1. Súhlasíte s tým, aby príplatok občanom v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom pomere za prácu predstavoval:
  • v sobotu najmenej 50% minimálnej mzdy
  • v nedeľu najmenej100% minimálnej mzdy
  • v noci najmenej 40% minimálnej mzdy?
  1. Súhlasíte s tým, aby sadzby minimálnych mzdových nárokov boli naďalej ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti?
  1. Súhlasíte, aby bol za reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľov pre Hospodársku a sociálnu radu SR určený ten zástupca, ktorý má najvyšší počet členov?
  1. Súhlasíte, aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa aj v prípade, že jeden alebo viacero členov príslušného odborového orgánu nebude zamestnancom zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia?

Petíciu bude možné od dnešného dňa podpísať nielen online formou priamo cez stránku kozsr.sk/peticia, ale podpisy pod petičné hárky začne KOZ SR prostredníctvom svojich členských odborových zväzov zbierať aj na pracoviskách či verejnosti.

„Už dnes poznáme negatívne dopady prijatých či navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré nielenže narušia doteraz zákonom garantované mzdové a sociálne štandardy zamestnancov, ale veľkou mierou potrestajú odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu,“ uviedol na margo otázok prezident KOZ SR Marián Magdoško.

„Je potrebné aj teraz zopakovať, že dopady pandémie a záchrana ekonomiky opäť skončila na pleciach zamestnancov. A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky. Novelizovanou legislatívou sa im znižujú aj minimálne mzdové tarify a zmrazujú príplatky po budúcom roku. Účet za obnovu ekonomiky znovu zaplatia zamestnanci!“ doplnila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.