Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2021 uzatvorené

Po dlhých mesiacoch bolo dnes na Úrade vlády SR ukončené kolektívne vyjednávanie o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2021. Tohtoročné vyjednávanie bolo ovplyvnené nielen aktuálnou pandémiou koronavírusu a z nej vyplývajúcich ekonomických a sociálnych dopadov a reštrikcií, ale aj východiskovou pozíciou, z ktorej kolektívni vyjednávači vychádzali. Tá sa rovnala nule. Taká bola totiž prvotná reakcia Úradu vlády SR na návrh kolektívnych zmlúv predložených Konfederáciou odborových zväzov SR. Preto považujeme dojednané sociálne benefity, aj vzhľadom na už uvedené, za aspoň čiastočný úspech prinášajúci benefity nad rámec právnej úpravy v Zákonníku práce.

Dohodnuté benefity v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu (Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe):

  1. Skrátenie pracovného času pre verejných zamestnancov oproti Zákonníku prácu v rozsahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4 hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne. Pri štátnych zamestnancoch je v rovnakom rozsahu skrátený týždenný služobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36 a 1/4 hodiny a 35 hodín.
  2. Výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu pri verejných aj štátnych zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa a dovolenka 9 týždňov pre verejných zamestnancov uvedených v §103 ods. 3 Zákonníka práce.
  3. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
  4. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
  5. Výška príspevku zamestnávateľa/služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2%  z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
  6. Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,05% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom/štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel)
  7. Zamestnávateľ/služobný úrad poskytne zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi na požiadanie v prvom polroku 2021 pracovné voľno/služobné voľno s náhradou platu v rozsahu 1 deň.
  8. Zamestnávateľ poskytne verejnému zamestnancovi v druhom polroku 2021 príspevok vo výške 100 eur. Podmienkou je trvanie pracovného pomeru k 30.11.2021 najmenej 6 mesiacov a zamestnanec nemôže byť v skúšobnej dobe alebo výpovednej dobe. Príspevok sa vyplatí v mesiaci december 2021. Uvedený príspevok je za týchto podmienok dojednaný aj pre štátnych zamestnancov.