Z rokovania Snemu KOZ SR

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal témou minimálnej mzdy pre rok 2022, návrhmi kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022, ako aj zvolaním X. zjazdu KOZ SR v októbri 2021.

Delegáti Snemu KOZ SR sa zaoberali aj návrhom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2022. V zmysle platného znenia zákona o minimálnej mzde je daná možnosť sociálnym partnerom vyjednávať o výške minimálnej mzdy, čím sa neoslabuje úloha sociálnych partnerov, ani sociálny dialóg. Sociálni partneri vyjednávajú o výške minimálnej mzdy najneskôr od apríla do konca augusta. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi sociálnymi partnermi, použije sa na jej určenie vzorec predvídaný zákonom.

Do minulého roka bola výška minimálnej mzdy zákonom stanovená ako 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve dva roky dozadu, podľa aktuálne platnej legislatívy mesačná minimálna mzda je 57 % tejto sumy. Zmenil sa aj výpočet minimálnych mzdových nárokov. Ústupok zamestnávateľom v podobe zmrazenia mzdových zvýhodnení od roku 2021 a zníženie minimálnych mzdových nárokov preto negatívne prevyšujú prínosy zvýšenia minimálnej mzdy pre rok 2022.

Minulý rok minister práce vymenil dodržanie zákona a garantovaný rast minimálnej mzdy za zmrazenie mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci. Zamestnanci od roku 2022 už nedostanú ani cent navyše za svoju prácu v neštandardných pracovných časoch, kým veľkým zamestnávateľom nevzrastú náklady ani o cent. Zmrazenie príplatkov znamená, že sa po roku 2022 nebudú nijako zvyšovať.

Bez ohľadu na to, aký bude odhad ekonomickej krízy, či prípadné spomalenie, alebo sa bude ekonomická situácia zlepšovať, či budú rásť ceny alebo priemerné mzdy, zamestnanci budú dostávať stále rovnaké príplatky za prácu v neštandardných pracovných časoch. Napríklad jedni z najviac vyťažených pracovníkov počas pandémie, pracovníci v obchode, ktorí pravidelne vykonávajú svoju prácu cez víkendy, budú dostávať paušálny príplatok v rovnakej výške možno ďalších niekoľko rokov.

Na základe uvedeného a toho, že minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve, ako aj odrazovým mostíkom v sektorových a podnikových kolektívnych vyjednávaniach, a jej zvyšovaním rastie životná úroveň zamestnancov, bude KOZ SR požadovať výšku minimálnej mzdy pre rok 2022 ako 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve dva roky dozadu.

KOZ SR vedie kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu. Snem KOZ SR schválil návrhy Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, požadujúce navýšenie mzdových taríf o 13% a zachovanie doterajších benefitov, a postúpil ich zaslanie zástupcom povereným vládou a reprezentatívnym zástupcom zamestnávateľov.

Rovnako Snem KOZ SR zvolal konanie X. zjazdu KOZ SR na 28.-29. októbra 2021 v Bratislave.