Tento rok schválená novela Zákonníka práce odporuje podľa názoru KOZ SR ústavnosti: Ústavný súd sa tým bude zaoberať

Ústavný súd včera prijal v celom rozsahu návrh skupiny poslancov, konajúcich na základe iniciatívy KOZ SR, ktorý sa týka posúdenia ústavnosti novely Zákonníka práce. Návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení však súd nevyhovel.

Ako neustále opakujeme, celá v tomto roku schválená novela Zákonníka práce je ukážkou nezvládnutia legislatívneho procesu, výsledkom ktorého sú zásadné zmeny týkajúce sa zamestnaneckého a odborárskeho prostredia. Po podpise novely prezidentkou SR sme už nemali inú možnosť ako hájiť záujmy zamestnancov na Slovensku, len iniciovať podanie na Ústavný súd SR, pretože sme presvedčení, že viaceré ustanovenia uvedenej legislatívnej zmeny sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a základnými zásadami právneho štátu, ako aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná.

Konfederácia odborových zväzov SR však podľa platnej legislatívy SR (Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene o doplnení niektorých zákonov, a to z §74 cit. zákona, ktorý upravuje procesnú legitimáciu na podanie návrhu na začatie konania) nie je oprávnená na podanie návrhu na Ústavný súd SR, preto sa obrátila na poslancov NR SR, ktorí sú v zmysle citovaného zákona jednými z oprávnených tak vykonať.

Návrh na začatie konania na Ústavnom súde SR podaný skupinou poslancov sa týkal zmeny zákona o tripartite, dosiahnutia veku 65 ako legitímneho výpovedného dôvodu zo strany zamestnávateľa a zániku zákonnej možnosti rozšíriť reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na príslušné odvetvie.

KOZ SR sa s pripomienkami k uplatňovaniu ratifikovaných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce Slovenskou republikou obrátila aj na úrad MOP.