Poslanci vládnej koalície sa opäť pokúšajú o destabilizáciu štátnej správy vrátane ozbrojených zborov

Po neúspešnom pokuse z januára tohto roku, kedy skupina poslancov OĽANO predložila na rokovanie parlamentu a po širokej kritike nakoniec stiahla novelu zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy, prišli v júni poslanci rovnakého poslaneckého klubu opäť s novelou zákona o štátnej službe. Začiatkom roka bola ich snaha o odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy neúspešná, rovnako v júni plánovali predložiť návrh novely zákona týkajúci sa zavedenia možnosti odvolať z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Ťaženie voči zamestnancom pracujúcich pre štát pokračuje aj na jeseň. A to aj napriek tomu, že s júnovou novelou nesúhlasila ani legislatívna rada vlády, pričom ani samotná vláda SR o novele nerokovala. Na programe aktuálne prebiehajúcej schôdze NR SR sa totiž objavil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, opäť poslancov OĽANO, k vlastnému návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnej službe. Tentokrát si vládni poslanci zobrali na mušku príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.

KOZ SR opätovne dôrazne upozorňuje na to, že navrhovaná úprava priamo zasahuje do prin-cípu stability a právnej istoty. Spoločnosť nemôže tolerovať žiadne pokusy o politické čistky. KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe.

Programové vyhlásenie vlády SR obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Odvolávanie bez udania dôvodu je porušením princípu právnej istoty ako jedného zo základných princípov právneho štátu. Uvedené princípy stability a právnej istoty okrem iného spočívajú aj v tom, že vedúci štátny zamestnanec môže byť odvolaný z funkcie len z dôvodov ustanovených zákonom, t. j. musí existovať zákonný dôvod pre odvolanie z funkcie. Je preto zarážajúce, že aj v pripravovanom zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície (zákon č. 73/1998 Z.z.) sa dáva ministrovi vnútra SR do rúk možnosť odvolať prezidenta Policajného zboru z funkcie aj bez uvedenia dôvodu, rovnako aj vláde SR odvolať riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.

Aj posledný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov OĽANO, týkajúci sa však už len výlučne príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, vnáša do celého systému pravý opak princípu stability, nakoľko umožňuje ministrovi previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného nielen na inú funkciu, ale aj do iného miesta výkonu štátnej služby.

KOZ SR zásadne nesúhlasí s takto navrhovanou legislatívnou zmenou zákona o štátnej službe. Sme presvedčení, že uvedená právna úprava je nielen v rozpore so záväzkami z Programového vyhlásenia vlády SR, čoho by si mali byť vedomí aj poslanci, ktorí predmetnú úpravu predkladajú, keďže Programové vyhlásenie vlády SR podpisovali, ale navrhované odvolanie či preloženie vedúcich štátnych zamestnancov je ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti.

„Opätovne preto dôrazne upozorňujeme poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že Ústavný súd SR už v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov vydal Nález č. I.ÚS 540/2012-34, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Je zarážajúce a absolútne neprijateľné, že ústavní činitelia prichádzajú s novelou zákona, ktorý nerešpektuje nález Ústavného súdu SR. Takto si budovanie právneho štátu nepredstavujeme,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško a pokračoval: „KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel.“