KOZ SR: Snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch

Stále častejšie sa vo verejnosti, nielen na Slovensku, diskutuje ako o povinnom očkovaní na pracovisku, tak aj o možnosti zamestnávateľov zisťovať, v akom „režime“ je zamestnanec (očkovaný, testovaný, prekonaný alebo nič z toho) za účelom efektívnejšej organizácie práce a vyššej ochrany zamestnancov pred možným vystavením sa riziku nákazy vírusom. Na KOZ SR sa tak prostredníctvom členských odborových zväzov obracajú tisícky zamestnancov s otázkou, či je vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a nariaďovanie testovať sa v súlade s právnymi predpismi. KOZ SR upozorňuje, že snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch a akékoľvek úsilie o úpravu pracovného práva by bolo v rozpore s Ústavou SR.

Požiadavka zamestnávateľov mať možnosť vyžadovať od zamestnancov informácie o očkovaní, prípadne preukázať sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Rovnako zamestnávateľ nemá oprávnenie získavať a spracúvať údaje o očkovaní zamestnanca, nemá právo zisťovať údaje o jeho zdravotnom stave a sankcionovať ho za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia.

Ak je zamestnanec spôsobilý na výkon práce, zamestnávateľ nedisponuje takým právnym prostriedkom, ktorým by mu, či už zaočkovanému alebo nezaočkovanému, obmedzil alebo zakázal vstup na pracovisko.

Ani z platných ustanovení Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nevyplýva zamestnávateľovi možnosť aplikovať do praxe povinné testovanie na ochorenie COVID-19.

Navyše, aj na základe dostupných medicínskych informácií a aj posledných vyjadrení bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho, že očkovaní jedinci sú rovnakými potenciálnymi prenášačmi Covid-19 ako neočkovaní, vyznieva požiadavka zástupcov zamestnávateľov – mať v rukách možnosť vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania, ako neopodstatnená.

KOZ SR preto nesúhlasí s požiadavkou zamestnávateľov, považuje ju za neodôvodnenú segregáciu zamestnancov. Bolo by veľmi žiadúce, aby kompetentní odborníci posúdili medicínske hľadisko šírenia koronavírusu ako očkovanými, tak aj neočkovanými zamestnancami, aby sme tak predišli obmedzovaniu postavenia a práv zamestnancov v akomkoľvek pracovnom pomere.

KOZ SR zároveň vyzýva všetkých zamestnancov, aby na svojich pracoviskách, ako aj v súkromí, naďalej dôkladne dodržiavali zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.