Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (25.10.2021)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Dnešná tripartita diskutovala aj o hľadaní riešení v súvislosti s rastom cien energií. KOZ SR navrhla okamžité, ako aj strednodobé riešenia, adresného i univerzálneho charakteru.

Európska komisia chce prijať a podporiť vhodné opatrenia na zmiernenie vplyvu dočasného zvýšenia cien energie. Politický rámec EÚ už členským štátom umožňuje okamžite prijať súbor cielených opatrení na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a zmiernenie vplyvu na priemysel. Preto je KOZ SR presvedčená, že je vytvorený dostatočný rámec na to, aby boli aj na Slovensku urýchlene prijaté opatrenia na riešenie súčasnej situácie. Inšpiráciou môžu byť už oznámené opatrenia väčšiny členských štátov, ako aj súbor opatrení navrhnutý EÚ v oznámení, ktoré umožňujú koordinovaný prístup k ochrane tých, ktorí sú najviac ohrození. Opatrenia by mali riešiť nežiaduce účinky prudkého zdraženia cien a zaistiť cenovú dostupnosť bez toho, aby sa rozdrobil európsky jednotný trh s energiou alebo ohrozili investície do odvetvia energetiky a ekologickej transformácie.

Preto KOZ SR aj na základe opatrení odporúčaných EÚ na okamžité zníženie dopadov vysokého rastu cien energií na hospodárstvo jednotlivých krajín a ich obyvateľov, navrhuje napríklad:

 • Poskytovať osobitné sociálne platby znevýhodneným a zraniteľným osobám
 • Dočasne znížiť sadzbu DPH
 • Zníženie tarify za prevádzkovanie systému
 • Dočasnú úpravu odvodu do jadrového fondu
 • Použitie výnosov z emisných povoleniek
 • Vypracovať koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby
 • Zaviesť špeciálnu tarifu pre ohrozených energetickou chudobou
 • Jedným z riešení energetickej chudoby je obnova bytového fondu prostredníctvom zatepľovania a investícií do ekologickejších nízkonákladových zdrojov energií
 • Zvýšenie dávky v hmotnej núdzi
 • Zvýšenie nezdaniteľnej časti dane na úroveň, keď nízkopríjmové osoby nebudú platiť daň
 • Aktívne opatrenia trhu práce cieliť na odstraňovanie dlhodobej nezamestnanosti
 • Diferencovať dávky v nezamestnanosti najmä smerom k vyššiemu veku a vyššiemu počtu odpracovaných rokov
 • Vyššia podpora kolektívneho vyjednávania s cieľom zvýšiť príjmy domácností

Podrobný návrh KOZ SR do diskusie k problému zvyšujúcich sa cien energií nájdete TU. 

Sociálni partneri prezentovali svoje návrhy na riešenia problému zvyšujúcich sa cien energií, prerokovali možnosti opatrení a odporúčajú vláde urýchlene prijať také opatrenia, ktoré budú mat čo najmenej negatívny dopad na zamestnávateľov, zamestnancov a domácnosti a ktoré vo významnej miere zmiernia dôsledky rastúcich cien energií. KOZ SR navyše dôrazne žiada, aby vláda SR začala reálne riešiť problematiku energetickej chudoby na Slovensku, a to aj v súlade so svojím programovým vyhlásením.

Minister zdravotníctva predložil na rokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Cieľom má byť zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní. Ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložil náš členský Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb k predloženému návrhu zákona zásadnú pripomienku týkajúcu sa používania pojmov praktická sestra a zdravotnícky asistent, na ktorej sme na rokovaní tripartity zotrvali.

KOZ SR na dnešnú HSR predložila aj Legislatívny návrh na zmenu § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účelom je odstránenie aplikačných problémov z praxe, ktoré vyúsťujú do značnej sociálnej nespravodlivosti a nedôvodne neumožňujú využitie inštitútu oslobodenia od dane v prípadoch, na ktoré by malo toto ustanovenie slúžiť vzhľadom na jeho ratio legis. Navrhuje sa preto doplnenie výpočtu daného ustanovenia o vynakladanie finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť pre blízku osobu, ktorá trpí ťažkým zdravotným postihnutím alebo na zakúpenie zdravotnej pomôcky pre takúto osobu. Hospodárenie rodín, ktoré sa starajú o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je značne zaťažené zvýšenými výdavkami, ktoré smerujú na účel zvýšenia starostlivosti o zdravotne postihnutú osobu. Koncept blízkej osoby podľa občianskeho práva zahŕňa okrem iného príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela, ktorí sa spravidla primárne podieľajú na úhrade takejto zdravotnej starostlivosti alebo zakupujú nákladné zdravotné pomôcky. Tento návrh je navyše v súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR, ktorá sa zaviazala „…klásť špeciálny dôraz na zvyšovanie … dlhodobej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnuté osoby …“. Návrh bude predmetom ďalšej diskusie.