Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (21.2.2022)

Rokovanie tripartity sa vzhľadom na protipandemické opatrenia konalo opäť online formou. Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

 

K prerokovávanému návrhu Návrhu Partnerskej dohody, ktorý stanovuje stratégiu a priority SR pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie, sme ešte v rámci národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 mali viacero pripomienok. Požadovali sme, aby, podobne ako v predchádzajúcej Partnerskej dohode SR, bola zachytená potreba pokračovať v aktivitách sociálneho dialógu pri rozhodovaní o riešení aktuálnych ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti a budovaní administratívnych kapacít v oblasti sociálneho dialógu. Aktívne zapojenie sociálnych partnerov, posilnenie ich postavenia a participácie pri tvorbe verejných politík je dlhodobo deklarovaný záujem nielen zo strany EÚ, ale aj z našej strany.

V oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch navrhujeme prijať záväzok vytvoriť platformu na lokálnej úrovni – regionálny sociálny dialóg, a to, podobne ako je model tripartity na národnej úrovni, za účasti tradičných sociálnych partnerov. Takáto platforma s vybudovanými štruktúrami a prepojením a napojením na centrálnu úroveň by bola schopná riešiť aktuálne potreby regiónov.

Predmetom diskusie v poslednom bode rokovania „Rôzne“ bol pripravovaný Plán práce HSR SR na rok 2022, pri ktorom sa sociálni partneri spoločne zhodli, že schválenie plánu práce sa presúva na najbližšiu, t.j aprílovú schôdzu tripartity, pred ktorou sa sociálni partneri ešte stretnú za účelom jeho korekcie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci iniciatívneho materiálu predstavilo materiál – Nepripojení – Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku, ktorý sociálni partneri vzhľadom na tému, ktorá v spoločnosti rezonuje, ocenili a vzali na vedomie.