Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (4.4.2022)

Po sérii online rokovaní tripartity sa to dnešné konalo opäť prezenčnou formou. Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Našu pozornosť sme upriamili na prerokovávaný Národný program reforiem 2022 (NPR) z dielne ministra financií, sumarizujúci konsolidačné opatrenia predchádzajúceho roku, i keď ťažiskovým dokumentom slovenskej vlády je v tejto oblasti Program stability, ktorý však už pravidelne nebýva súčasťou štandardného legislatívneho procesu a neprerokováva sa so sociálnymi partnermi. Za ostatné dva roky, aj keď chápeme špecifickosť týchto rokov, sa so sociálnymi partnermi neprerokoval ani Národný program reforiem, preto možno pozitívne vítať jeho zaradenie na rokovanie HSR. Na druhej strane sa ale NPR stále nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré bude ukončené až 11.4.2022, teda až po rokovaní tripartity a v záväzkovej časti alebo v oblasti verejných financií sa môže meniť.

NPR popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Tromi najväčšími výzvami Slovenska sú vzdelávanie, trh práce a alokačná efektívnosť daná efektívnosťou verejnej správy a inovačným potenciálom krajiny. Aj napriek tomu, že predkladaný plán má nelegislatívny charakter, mala k nemu KOZ SR viacero pripomienok.

Pripomienky sme mali aj k novele zákona o zdravotnej starostlivosti (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), napr. k ambícii, aby duchovní boli klasifikovaní ako zdravotní pracovníci. Viac TU.

Hospodárska a sociálna rada SR sa zaoberala aj opatreniami k rastúcim cien energií. Ako uviedol na rokovaní minister práce, Slovensko využije všetky možnosti, ktoré ponúka európska legislatíva, aby sme regulovali ceny energií.