Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (12.10.2022)

Na mimoriadnom rokovaní HSR SR bol predložený a prerokovaný najdôležitejší zákon roka, a to Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. (Plné znenie návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú TU). Stanovisko KOZ SR TU.

Na preštudovanie a vypracovanie relevantného stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu dostali sociálni partneri tento rok pred rokovaním tripartity 48 hodín. KOZ SR v písomnom stanovisku prezentovala najmä prierezové pripomienky k návrhu ako celku a vyhradila si právo predložiť prípadné ďalšie pripomienky priamo na rokovaní.

KOZ SR negatívne vníma situáciu okolo prijímania rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, a rovnako aj ohľadom mimoriadnej úpravy štátneho rozpočtu na rok 2022, ktorá prináša veľkú mieru neistoty občanom v čase kumulovaných kríz. Požadujeme prijatie navýšenia štátneho rozpočtu na rok 2022 v takom znení, aby mohla byť doručená pomoc najzraniteľnejším skupinám a podnikom a zároveň, aby už z rozpočtu bolo zrejmé, na aký účel budú zvýšené prostriedky využité.

Upozorňujeme, že z návrhu rozpočtu verejnej správy nie je jasné, ako sa má využiť rezerva 3,4 mld. € na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií.

Rovnako očakávame, že rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025 bude prijatý a nedôjde k rozpočtovému provizóriu.

Očakávame, že všetky záväzky plynúce z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 sú zapracované v návrhu štátneho rozpočtu. Rovnako očakávame, že sa predkladateľ vysporiadal aj so záväzkami, ktoré musia naplniť aj samosprávy a poskytol na nich dostatočné finančné krytie. V tejto súvislosti žiadame prehodnotiť uznesenie „neposkytovať zamestnancovi v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere odmenu z výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2023 okrem nárokovateľnej odmeny vyplývajúcej zo všeobecne záväzného predpisu alebo z kolektívnej zmluvy.“ Finančné prostriedky sa totiž majú použiť ako rezerva na opatrenie súvisiace s rastom cien energií.

V minulom roku boli pre KOZ SR rozpočtované finančné prostriedky na BOZP znížené až o 10 %. Keďže v roku 2021 sa čelilo bezprecedentnej situácií spojenej s pandémiou COVID-19 a v roku 2022 pretrvávala neistota v spojitosti s pandémiou, ale aj nastupujúcou utečeneckou krízou, bolo pochopiteľné, že sa pristúpilo k viacerým kompromisom s cieľom udržať najmä zamestnanosť a zdravé verejné financie. V súčasnosti však uvádzame, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa v čase pandémie ukázala ako kľúčová a je nevyhnutné investovať do nej adekvátne finančné prostriedky. Žiadame preto rozpočtovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 najmenej v takej výške, aká bola pred znížením o 10%, avšak aj s prihliadnutím na vysoký inflačný vývoj v SR. Nedostatočný finančný prídel na BOZP má totiž značný dopad na sťaženie preventívnej a kontrolnej činnosti KOZ SR v predmetnej oblasti. Pripomíname, že KOZ SR nezastupuje pri BOZP len odborárov, ale v tejto oblasti zastrešujeme všetkých zamestnancov v zamestnávateľských organizáciách na Slovensku.

Návrh budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo je v predloženej podobe pre KOZ SR, aj organizácie naprieč celým zdravotníctvom vrátane nášho členského Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, neakceptovateľný.

V rámci kapitoly školstva sme poukázali na problematiku v regionálnom školstve, v ktorom v ďalších rokov nie je premietnutý nárast žiakov do normatívneho výdavku, a rovnako, ako aj vo vysokom školstve, neregistrujeme vykrytie výdavkov zvýšenia cien energií na nasledujúce roky. Predkladateľ zatiaľ nevie, či budú energie kompenzované na strane dodávateľov, alebo odberateľov.

KOZ SR berie predložený návrh rozpočtu na vedomie so zásadnými pripomienkami a po prediskutovaní a zapracovaní pripomienok týkajúcich sa zdravotníctva a dopravy odporučíme na ďalšie legislatívne konanie.