Pozitívnemu vnímaniu migrantov je možné sa naučiť

Téma migrácie, nielen tej pracovnej, je odbormi vnímaná veľmi citlivo a realisticky. V dňoch 10.-12.mája 2023 organizoval Európsky odborový vzdelávací inštitút (ETUI) vo Varšave konferenciu, ktorej názov by sme mohli voľne preložiť ako Stratégia odborov na zmenu vnímania migrantov. Zastúpenie na nej mala aj KOZ SR prostredníctvom 3 účastníkov z jej členských odborových zväzov, a to Martina Bederku (OZ KOVO), Andreu Majdiakovú a Ondreja Jablonovského (ECHOZ). Konferencii sa zúčastnili aj účastníci z Poľska, Rumunska, Čiernej Hory, a Belgicka.

Hlavným cieľom semináru bolo oboznámiť účastníkov s problematikou migrácie, s ktorou sa začali vo veľkom stretávať aj krajiny východnej Európy. Tieto krajiny totiž dlhoročne produkovali viac migrantov, než ich prijímali. Tento trend sa za posledné roky zmenil, o čom hovoria aj štatistické ročenky Polície SR.

Prijímanie ľudí z tretích krajín, mimo EÚ, majoritným obyvateľstvom je častokrát plné predsudkov a odmietania, preto aj jedným z cieľom seminára bolo vyvrátiť tieto zaužívané predsudky voči migrantom. ETUI poskytlo účastníkom niekoľko zaužívaných téz a fráz, s ktorými sa je možné stretnúť vo všetkých európskych krajinách. V diskusii sa účastníci naučili overovať si prijímané informácie a zaujať k ním objektívne stanovisko, čo bolo hlavným cieľom tohto stretnutia.

Počas semináru sa dynamicky menili zloženia tímov, ktoré museli postupne analyzovať, diskutovať, nachádzať riešenia a následne výsledky svojej činnosti aj prezentovať. Debatu uľahčilo profesionálne tlmočenie do štyroch jazykov, ale už aj nadobudnuté skúsenosti a znalosti všetkých účastníkov seminára.