Spoločne za férové ponuky pre pracovníkov: BOZP v ére digitalizácie

V dňoch 4. a 5. marca 2024 sa v Bruseli konalo zasadnutie Stáleho výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) pri Európskej odborovej konfederácii (EOK), ktorého aktívnym členom je poradca BOZP KOZ SR Bohuslav Bendík. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia sa zameriava na výzvy a riziká spojené s rýchlo sa meniacim svetom práce v dôsledku digitalizácie.

Digitalizácia prináša rad príležitostí pre pracovníkov a zamestnávateľov, ale súčasne kladie pred nich nové výzvy v oblasti BOZP. Nástup technológií – ako umelá inteligencia, veľké dáta (big data), kolaboratívna robotika, internet vecí a digitálne pracovné platformy, zmenil tradičné pochopenie pracovného prostredia. Ešte viac to zvýraznil nárast počtu ľudí pracujúcich na diaľku, čo vyžaduje nové a aktuálne riešenia v oblasti bezpečnosti práce.

KOZ SR, reprezentujúca záujmy zamestnancov, kládla dôraz na úroveň starostlivosti o zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktorá by mala zodpovedať úrovni ekonomiky krajiny. Tento prístup je v súčasnosti o to dôležitejší, keďže svet čelí významným zmenám zapríčinenými pandémiou, zmenami na trhu práce, energetickou krízou, klimatickými zmenami a nástupom nových technológií.

Zasadnutie stáleho výboru v Bruseli bolo zamerané na reakciu na tieto výzvy. Stretnutie, vedené generálnym sekretárom Európskej odborovej konfederácie Giuliom Romanim, zdôraznilo potrebu jasného určenia priorít na európskej, aj národnej úrovni.

Európska odborová konfederácia aktívne participuje na tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia. V rámci tohto úsilia vznikla expertná sieť BOZP, ktorá je zložená zo zástupcov odborových centrál členských krajín EÚ. Táto sieť a novovytvorený Stály výbor pre BOZP reagujú na aktuálne potreby v oblasti bezpečnosti práce.

Zvláštny dôraz je kladený na psychosociálne riziká, ktoré sa stávajú čoraz významnejšou oblasťou v kontexte digitalizácie a práce na diaľku. EOK dlhodobo venovala pozornosť tomuto problému a pracuje na príprave novej európskej smernice, ktorá by reflektovala súčasné potreby.

Aktívna účasť a spolupráca v rámci pracovných skupín a expertných sietí, ako aj medzinárodná a národná spolupráca, sú kľúčové pre konkrétne kroky, ktoré KOZ SR realizuje v spolupráci so sociálnymi partnermi. Táto práca zahŕňa medzirezortné pripomienkovanie a návrhy legislatívy BOZP, ako aj priamu aplikáciu odborovými inšpektormi v praxi.