Výkonný výbor Európskej odborovej konfederácie: Podpora sociálnej spravodlivosti a inovácií

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová je členkou Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie, ktorá zastupuje viac ako 45 miliónov pracovníkov a 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií.

V dňoch 26. až 27. marca 2024 sa v Bruseli koná prvé tohtoročné zasadnutie EOK, na ktorom sa stretli lídri národných konfederácií. Ako prvý bod programu bola diskusia s Nicolasom Schmitom, eurokomisárom pre prácu a sociálne zabezpečenie, ako aj lídrom kandidátky európskych socialistov do Európskeho parlamentu.

„Chcem byť kandidátom pracujúcich, kandidátom väčšiny Európanov. Európska minimálna mzda, sociálne práva pre pracovníkov platforiem – to všetko sme spolu s odbormi dosiahli v minulom volebnom období. Ako predseda Komisie sa postarám o to, aby sa ďalší mandát týkal sociálneho pokroku, a to dôstojných miezd, zvyšovania kvalifikácie a silného kolektívneho vyjednávania,“ uviedol Nicolas Schmit.

Bas Eickhout, líder Spitzenkandidat pre Európsku zelenú stranu, sa tiež zúčastnil výkonného výboru EOK.

Na programe Výkonného výboru EOK sú aj diskusie a schválenie nasledujúcich uznesení: Plán na vytvorenie centra obnovy odborov; Rezolúcia ohľadom demokracie v práci, ktorá je určená pre smernicu o európskych zamestnaneckých radách; Reforma správy ekonomických záležitostí: priority EOK proti úsporným opatreniam a investíciám; Odbory a svet normalizácie a Za spravodlivú a inkluzívnu dôchodkovú politiku v EÚ.

Globálna koalícia MOP pre sociálnu spravodlivosť

EOK podporila Globálnu koalíciu Medzinárodnej organizácie práce pre sociálnu spravodlivosť. Európa totiž čelí núdzovej situácii v oblasti sociálnej spravodlivosti. EOK vedie boj za spravodlivú dohodu pre pracovníkov, ich rodiny a komunity po celej Európe. MOP spustila novú iniciatívu zameranú na sociálnu spravodlivosť, ktorej dimenziou je hospodársky rozvoj, ktorý bol príliš dlho zanedbávaný. Iniciatíva je reakciou na svetové výzvy vyplývajúce z viacerých kríz a dlhodobých štrukturálnych nespravodlivostí, ako je rastúca miera extrémnej chudoby, chudoba pracujúcich, detská práca, nezamestnanosť mládeže a neformálna práca.

„Podporujeme Globálnu koalíciu pre sociálnu spravodlivosť so silným záväzkom – bez odborov nemôže existovať dôstojná práca. Koalícia bude pre EOK a jej pridružené organizácie dôležitým nástrojom na pokračovanie nášho boja a mobilizáciu za sociálnu spravodlivosť, vrátane prispievania k politickým záväzkom, investíciám a konkrétnym akciám, ktoré podporujú sociálnu spravodlivosť na všetkých úrovniach,“ uviedla Monika Uhlerová.

Budúcnosť konkurencieschopnosti Európy

Jedným z bodov Výkonného výboru bola diskusia s Mariom Draghim o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti. Bývalý prezident Európskej centrálnej banky prezentoval potenciálne politiky a reformy s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť Európy na svetových trhoch. Rozprava zdôraznila dôležitosť inovácií, výskumu a vývoja a prijímania technológií pre konkurencieschopnosť Európy.

Draghi prezentoval, ako môže byť konkurencieschopnosť Európy zladená so udržateľnými cieľmi a prechodom na zelenú ekonomiku. Celá diskusia poskytla cenné poznatky a pohľady na ekonomickú budúcnosť Európy a stratégie potrebné na zlepšenie jej konkurencieschopnosti na globálnej scéne.