CETUN: Nová éra cezhraničnej spolupráce odborov v srdci Európy

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v spolupráci s rakúskou odborovou centrálou ÖGB založili Centrálnu európsku sieť odborových zväzov (CETUN). CETUN je tvorená odborovými konfederáciami z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Lichtenštajnska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska. Hlavným cieľom siete je obhajovať spoločné záujmy, najmä tie s výrazným cezhraničným rozmerom, a koordinovať ich na európskej úrovni.

Dňa 26. marca 2024 zorganizovali Europabüro rakúskej odborovej centrály, Rakúska komora práce (AK EUROPA) a CETUN významné podujatie zamerané na politiku rozširovania EÚ s názvom „Je čas na sociálnu integráciu – Ako vybudovať sociálny dialóg na západnom Balkáne“. Toto stretnutie, ktoré zároveň bolo akousi premiérou CETUN, otvorila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Vo svojom úvodnom príhovore zdôraznila: „Veľmi si vážim vznik projektu CETUN, ktorý spája stredoeurópske odborové konfederácie. Ako odborári v rámci európskeho odborového hnutia zdieľame spoločné hodnoty, ciele a priority, avšak je dôležité pripomenúť, že Európa sa skladá z regiónov s ich špecifickými problémami a výzvami. Verím, že CETUN bude pre náš región kľúčovým projektom a sieťou, ktorá prispeje k posilneniu našich odborových zväzov v ochrane práv pracujúcich a demokratických hodnôt.“

Podujatie pokračovalo panelovou diskusiou, ktorej sa zúčastnili významné osobnosti, ako Čedanka Andrić, prezidentka PZP Nezavisnost v Srbsku, Oliver Röpke, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), a Nicolas Schmit, európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva.

Členovia CETUN tiež schválili svoju prvú rezolúciu s názvom „Pre účinnú transpozíciu Európskej smernice o minimálnej mzde vo všetkých členských štátoch EÚ“. Smernica o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii predstavuje jedno z najdôležitejších legislatívnych víťazstiev v oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti pre legislatívne obdobie 2019 až 2024. Kladúc dôraz na povinnosť členských štátov s pokrytím kolektívneho vyjednávania nižším ako 80 % vytvoriť podmienky pre kolektívne vyjednávania, smernica zásadne prispieva k posilneniu európskeho sociálneho piliera ako realite pre pracujúcich v EÚ. Žiaľ, transpozícia tejto smernice a dosahovanie jej cieľov zostávajú v mnohých členských štátoch EÚ nedostatočné, čo ilustruje situácia v Maďarsku, budúcom predsedajúcom štáte Rady EÚ.

Stredoeurópska sieť odborových zväzov pozorne sleduje vývoj v súvislosti s európskou smernicou o minimálnej mzde. Tvorcovia rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ musia zabezpečiť včasnú, primeranú a vernú transpozíciu smernice vo všetkých členských štátoch, vrátane Maďarska.

CETUN plánuje zriadiť pozíciu špecializovaného styčného dôstojníka v Bruseli a organizovať pravidelné sieťové stretnutia a semináre od marca 2024 do februára 2026, čím ešte viac posilní svoje úsilie v oblasti ochrany práv pracujúcich a podpory sociálneho dialógu v Európe.