Autonómna rámcová dohoda o digitalizácii v praxi

Digitalizácia prináša výhody pre zamestnávateľov a zamestnancov v podobe nových pracovných príležitostí, zlepšenia pracovných podmienok a zvýšenia produktivity, čo môže spolu so správnymi stratégiami viesť k rastu zamestnanosti a k udržaniu pracovných miest. Zároveň však prináša nástup masívnej digitalizácie a využívanie umelej inteligencie viaceré riziká, na ktoré by mali reagovať krajiny prostredníctvom vytvárania legislatívnych rámcov, ale aj sociálni partneri, ako reprezentanti účastníkov trhu práce. Európski sociálni partneri, ktorí reprezentujú veľké, či malé firmy, ale aj viac ako 70 miliónov zamestnancov sa aktívne venujú aj tejto problematike.

V roku 2020 európski sociálni partneri, reprezentovaní Európskou odborovou konfederáciou na strane odborov a európskymi zamestnávateľskými organizáciami podpísali Rámcovú dohodu európskych sociálnych partnerov o digitalizácii. Táto rámcová dohoda je spoločným záväzkom európskych sociálnych partnerov optimalizovať výhody a riešiť výzvy digitalizácie vo svete práce.

Cieľom tejto dohody je poskytnúť ucelený dokument, ktorý vysvetľuje a poukazuje na nevyhnutné opatrenia, ale slúži aj ako podpora pre zamestnávateľov a zamestnancov pri navrhovaní krokov, ktoré môžu využiť pri príležitostiach a výzvach digitálnej transformácie

Dohoda obsahuje 4 hlavné piliere, a to digitálne zručnosti a zabezpečenie zamestnania, modality pripájania a odpájania, umelá inteligencia a zaručenie princípu kontroly človeka, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a monitorovanie

Slovenskí sociálni partneri pristúpili v roku 2021, za stranu zamestnávateľov RÚZ a za stranu zamestnancov KOZ SR, k prijatiu dohody aj na národnej úrovni. Implementácia dohody a napĺňanie jej pilierov však bolo značne spomalené pandémiou ochorenia COVID-19 a rovnako aj krátkosťou času na implementáciu.

Slovensko vypracovalo a prijalo, po konzultácií so sociálnymi partnermi, viacero strategických dokumentov, ktoré pri ich napĺňaní prispejú aj k implementácií dohody a sú kľúčové aj pre digitálnu transformáciu Slovenska, napr.: Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026, či Národná stratégia digitálnych zručností SR aj s Akčným plánom na roky 2023 – 2026. V čase pandémie ochorenie COVID-19 Slovensko prijalo do svojej legislatívy aj právnu normu, ktorou sa zaviedlo právo digitálne sa odpojiť od práce bez negatívnych následkov.

Koncom apríla (18.-19.4.2024) sa o vykonávaní autonómnej rámcovej dohody o digitalizácii vo Viedni uskutočnil seminár, organizovaný EOK a Business Europe, „Podpora vykonávania autonómnej rámcovej dohody o digitalizácii“. Pre zástupcov KOZ SR a RÚZ, ako aj pre sociálnych partnerov z Rakúska, Cypru, Lotyšska, to bola príležitosť vymeniť si skúsenosti s jej implementáciou.

V priebehu seminára zazneli prezentácie jednotlivých krajín – spoločne sociálnych partnerov, aj samostatne, o tom, aký je súčasný stav implementácie v oblasti digitálnych zručností a zabezpečenia zamestnanosti, aké existujú v krajinách spôsoby pripájania a odpájania sa, či aký je vplyv umelej inteligencie na trh práce. Zároveň účastníci pripravili národné semináre o prioritných oblastiach dohody o digitalizácii, aké opatrenia je potrebné vykonať na realizáciu týchto priorít, či aké sú prekážky vykonávania dohody.