Diskriminácia na trhu práce

Podľa výskumov Európskej odborovej konfederácie je diskriminácia na trhu práce stále významným problémom na pracoviskách. Napriek snahám bojovať proti diskriminácii prostredníctvom právnych a politických opatrení, diskriminácia v rôznych formách stále pretrváva ako významný problém v Európe. Európska odborová konfederácia iniciovala nový projekt s názvom „Odborové zväzy proti diskriminácii“. Jeden z nástrojov na boj proti diskriminácii na pracoviskách zvolila organizovanie série školení na danú tému.

Jedno z týchto podujatí sa konalo od 15. mája 2024 do 17. mája 2024 vo Varšave. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval Roland Klokner. Cieľom tohto školenia bolo preskúmať diskrimináciu na základe rasy, etnického pôvodu a pohlavia, pričom sa zameriavalo aj na diskrimináciu v kombinácii týchto rôznych dôvodov.

Školenie bolo zamerané na nasledujúce hlavné otázky:

  • Ako vzniká diskriminácia?
  • Ako možno predchádzať diskriminácii a viacnásobnej diskriminácii na úrovni pracoviska a ako proti nej bojovať?
  • Ako možno zvýšiť inkluzívnosť pracovísk?

Formou práce v pracovných skupinách účastníci trénovali spôsoby identifikácie rôznych druhov diskriminácie. Poslúžili k tomu modelové situácie z pracovného prostredia z rôznych druhov pracovísk, aj zamestnaneckých pomerov.

Po absolvovaní celého školiaceho stretnutia sú účastníci schopní pochopiť korene a rozmery diskriminácie. Budú vedieť navrhnúť riešenia jednotlivých problémov a na predchádzanie diskriminačným praktikám vybudovať dôveru v odborovú organizáciu a podniknúť opatrenia odborov na vytvorenie inkluzívnych pracovísk.