Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (20.5.2024)

Na rokovanie tripartity boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, prevažne z dielne ministerstva práce. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnili pripomienky a na niektorých zotrvali aj na rokovaní tripartity.

Ministerstvo práce predložilo viacero návrhov na rokovanie, k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, či k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025 sme nemali žiadne pripomienky a odporučili sme materiály na ďalšie legislatívne konanie.

Našu pozornosť sme upriamili najmä na Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Už v v rámci medzirezortného pripomienkového konania KOZ SR uplatnila niekoľko zásadných pripomienok, ako aj pripomienky nad rámec predloženého zákona, ktoré však vecne súvisia s cieľmi smernice. Na základe výsledkov aprílového rozporového konania KOZ SR formulovala aj svoje stanovisko predkladané na rokovanie tripartity.

Návrh zákona o minimálnej mzde sa predkladá s cieľom vykonať transpozíciu a implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2022), ako aj s cieľom zvýšiť mieru pokrytia kolektívnym vyjednávaním, kvalitu sociálneho dialógu a upraviť niektoré aktuálne pracovnoprávne otázky, ktoré sú predmetom záujmu zamestnávateľov, zamestnancov a štátu.

K predloženému zákonu o minimálnej mzde nemá KOZ SR pripomienky. Dovoľujeme si však uviesť, že zotrvávame v presvedčení, že zriadenie komisie podľa § 8b (Komisia pre minimálnu mzdu a zapojenie zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov) by malo byť zabezpečené a organizované subjektom na tripartitnom princípe (Hospodárska a sociálna rada SR – zákon, aj rokovací poriadok umožňuje pre jednotlivé oblasti pôsobenia rady zriadiť poradné orgány, ktoré sa skladajú z odborníkov, ktorých určujú zástupcovia vlády a sociálnych partnerov), čím je zabezpečené rovnostranné zapojenie sociálnych partnerov na plnení úloh v zmysle § 8b ods. 2.

Nad rámec predkladaného zákona sme zotrvali na pripomienkach k Zákonu č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, kde sme žiadali upraviť § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných, aby bolo zrejme, že Ministerstvo financií SR má povinnosť každoročne aktualizovať zoznam krajín, pre ktoré sa ustanovujú sadzby stravného a rovnako ich na základe rastu cien aj zvyšovať. K Zákonu č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) sme požadovali zmenu zadefinovania jednotných podmienok reprezentatívnosti, na základe ktorých organizácie zastupujúce zamestnancov či zamestnávateľov majú možnosť byť členmi HSR SR.

KOZ SR očakáva, že sa zároveň naplní prísľub ministerstva práce a otázky nevyhnutných úprav v Zákonníku práce budú prerokované za účasti sociálnych partnerov s cieľom naplniť záväzky smernice, tak ohľadom zvyšovania pokrytia kolektívnymi zmluvami, ale aj napĺňania cieľa v oblasti primeranosti minimálnych miezd na Slovensku.

Zástupcovia zamestnávateľov, okrem ZMOS, nesúhlasili s predloženým materiálom a neodporučili ho na ďalšie legislatívne konanie.