Otázka: Môžeme mi agentúra dočasného zamestnávania vyplácať pri dočasnom pridelení nižšiu mzdu, ako majú zamestnanci pracujúci pre užívateľského zamestnávateľa?

Odpoveď: Počas doby pridelenia v mene agentúry dočasného zamestnávania ukladá užívateľský zamestnávateľ dočasne pridelenému zamestnancovi pracovné úlohy, pokyny, vytvára mu priaznivé pracovné podmienky, zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci tak ako svojim zamestnancom, právne úkony však voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť nemôže.

Počas dočasného pridelenia poskytuje mzdu, náhradu mzdy a cestovné náhrady zamestnancovi agentúra dočasného zamestnávania, ktorá zamestnanca dočasne pridelila. Od užívateľského zamestnávateľa môže agentúra dočasného zamestnávania požadovať za dočasné pridelenie zamestnanca úhradu v dohodnutej výške, avšak vyberanie poplatku od zamestnanca je zákonom výslovne zakázané.

Podľa Zákonníka práce pracovné a mzdové podmienky vrátane podmienok zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

Za pracovné podmienky a podmienky zamestnania sa podľa § 58 ods. 11 Zákonníka práce považuje pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky, mzdové podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov, ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých, právo na kolektívne vyjednávanie a podmienky stravovania.

V prípade, ak agentúra dočasného zamestnávania neposkytne dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú, ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa, je v zmysle § 58 ods. 10 Zákonníka práce užívateľský zamestnávateľ povinný do 15 dní od výplatného termínu zamestnanca poskytnúť mu túto mzdu alebo rozdiel medzi mzdou porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa a mzdou, ktorú mu poskytla agentúra dočasného zamestnávania. Pre účely vyplácania mzdy je užívateľský zamestnávateľ povinný informovať agentúru dočasného zamestnávania o sume vyplatenej mzdy a tieto dva subjekty musia v tejto oblasti spolupracovať.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk