Otázka: Môžeme agentúra dočasného zamestnávania žiadať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi?

Odpoveď: Agentúra dočasného zamestnávania je subjekt, ktorý môže pôsobiť a poskytovať služby na trhu práce na základe povolenia vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Užívateľský zamestnávateľ platí agentúre dočasného zamestnávania za dočasné pridelenie dočasných zamestnancov spravidla platby vo vopred dohodnutej výške.

Z príjmov z platieb, resp. z úhrad od užívateľských zamestnávateľov agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasným zamestnancom mzdy alebo platy v dohodnutej výške, platí za dočasných zamestnancov preddavky poistného na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom.

Agentúra dočasného zamestnávania plní aj všetky ďalšie povinnosti zamestnávania dočasných zamestnancov vyplývajúce pre agentúru dočasného zamestnávania z príslušných právnych predpisov (predovšetkým z ustanovenia § 58 a § 58a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov).

Pokiaľ však ide o vyberanie poplatku za dočasné pridelenie od dočasného zamestnanca, to je zákonom výslovne zakázané.

Zákaz vyberania poplatku agentúrou dočasného zamestnávania od dočasného agentúrneho zamestnanca za pridelenie alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom pritom platí aj po skončení tohto pridelenia.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk