Otázka: Ak nafúkam v práci musí ma zamestnávateľ hneď vyhodiť z práce?

Odpoveď: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov upravuje problematiku alkoholu na pracovisku v § 9, ktorý hovorí, že zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, a to najmä kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi je uložená všeobecná povinnosť sústavnej kontroly zamestnanca, či nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu. Kedy a ako často bude túto kontrolu na alkohol vykonávať však je len na rozhodnutí zamestnávateľa.

Zákon zamestnávateľom neprikazuje, aby z týchto kontrol alkoholu vypracovávali písomný záznam, ale z praktického hľadiska je najdôveryhodnejšie preukazujúca povinnosť kontroly.

Čo sa týka kontrol na alkohol, prvoradá a hlavná je denná vizuálna kontrola všetkých zamestnancov. Pri podozrení, alebo pri vyskytujúcich sa problémoch s používaním alkoholu na pracovisku je potom potrebné vykonanie kontroly dychovou skúškou a v prípade pozitívneho výsledku aj vyšetrenie krvi alebo moču, ktoré sú pri prípadnom pracovnoprávnom spore, napríklad o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, najpreukázateľnejšie.

Je potrebné poukázať aj na povinnosti zamestnanca uvedené v § 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, kedy je zamestnanec (okrem iného) povinný nepoužívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce a podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu na požitie alkoholu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.

Zamestnávateľ môže používať na kontrolu požitia alkoholu aj prístroje určené len na orientačné zisťovanie, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu. V prípade súdneho sporu o neplatnosť ukončenia pracovného pomeru by mohlo byť zisťovanie alkoholu takýmto detekčným prístrojom spochybniteľné. Na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu sa odporúča používať detekčný prístroj určený výrobcom na právne účely, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu.  Také možno použiť na súde ako dôkaz.

Práve na prípady zistenia požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa v pracovnom čase je viazaná aj otázka okamžitého skončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ, podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, môže okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. Závažné porušenie pracovnej disciplíny sa charakterizuje zo strany zamestnávateľa prostredníctvom jeho vnútorných predpisov (napr. pracovný poriadok, služobný poriadok). Zákonník práce však nedefinuje pojem závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pre uplatnenie tohto dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca musí byť zavinené. Zavinené porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca musí byť zo strany zamestnávateľa preukázané.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ pri pozitívnom teste na alkohol nemusí so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer. Môže zamestnanca písomne upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou výpovede, ak sa v nasledujúcich 6 mesiacoch bude porušenie opakovať. Avšak zamestnancovi, ktorému bola vykonaná kontrola na požitie alkoholu a preukázalo sa, že je pod vplyvom alkoholu, zamestnávateľ nesmie umožniť vstup na pracovisko. Najčastejšie v takomto prípade, ak zamestnávateľ nepristúpi ku skončeniu pracovného pomeru, dohodne dovolenku so zamestnancom na predmetný pracovný deň. V praxi sa ale často stretávame s tým, že pozitívny výsledok skúšky na požitie alkoholu zamestnávateľ považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Vtedy môže zamestnávateľ v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer. V tomto prípade je však nevyhnutné aby závažné porušenie pracovnej disciplíny bolo zo strany zamestnanca zavinené a aby ho zároveň zamestnávateľ vedel relevantne preukázať. Preto je dôležité, aby pracovný poriadok obsahoval aj presné postupy ako bude zamestnávateľ vykonávať kontroly alkoholu ako aj ďalší postup zamestnávateľa pri pozitívnom zistení. Tu pripomíname, že pracovný poriadok zamestnávateľ vydáva s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie, ak u zamestnávateľa pôsobí. Aj z tohto dôvodu je vhodné, aby zamestnanci mali svojich zástupcov na pracovisku.

Ak sa zamestnanec odmietne podrobiť dychovej skúške na alkohol prípadne sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia alkoholu v krvi, bude to považované, že je pod vplyvom alkoholu. Na účely zlepšenia dôkaznej situácie sa zamestnávateľom odporúča o každej vykonanej a samozrejme aj odmietnutej skúške spísať záznam.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk