Môže zamestnávateľ jednostranne určiť čerpanie náhradného voľna?

V súvislosti s čerpaním náhradného voľna Zákonník práce stanovuje v § 121 ods. 3, že zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas, pričom zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala.  Ďalej sa v ustanovení § 121 ods. 4 Zákonníka práce v prvej vete uvádza, že náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Obdobným spôsobom je v § 122 ods. 2 Zákonníka práce upravené aj čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok – “Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna“ …  a ďalej “ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok ….“ .

Z týchto ustanovení je jednoznačné, že čerpanie náhradného voľna a termín jeho čerpania sa musí dohodnúť medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nie je možné ho jednostranne určiť zo strany zamestnávateľa. Zároveň sa uvádza, že zamestnávateľ zamestnancovi náhradné voľno poskytuje a nie určuje jeho čerpanie, z čoho možno usudzovať, že čerpanie náhradného voľna a teda aj termín čerpania má vychádzať z podnetu zamestnanca. Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že zamestnávateľ nemôže v žiadnom prípade jednostranne určiť čerpanie náhradného voľna a ani termín jeho čerpania.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk