Otázka: Môže mi zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky z dôvodu výpadku resp. nedostatku výroby „zo dňa na deň“ alebo môže mi na ten účel nariadiť čerpanie náhradného voľna? Je takýto postup zamestnávateľa v súlade so Zákonníkom práce?

Odpoveď: Jednou z prekážok v práci na strane zamestnávateľa, podľa ust. § 142 ods. 1 Zákonníka práce, je aj prekážka v práci z dôvodu, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu. V princípe ide o náhlu, nepredvídateľnú a prechodnú situáciu, t.j. situáciu, ktorú zamestnávateľ neplánoval.

Podľa ust. § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce  odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. Ak zamestnávateľ nedokáže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Z uvedeného vyplýva, že, ak Ste mali určenú pracovnú zmenu, vyplývajúcu u harmonogramu (plánu) Vašich pracovných zmien a túto Vám zamestnávateľ zrušil, pričom dôvodom, pre ktorý Vám nepredelil prácu bol prestoj, potom by bola naplnená skutková podstata ust. § 142 ods. 1 Zákonníka práce, t.j. vznikla prekážka v práci na strane zamestnávateľa.

Objektívne dôvody zamestnávateľa, pre ktoré zamestnávateľ zväčša nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, predstavujú dôvody na vznik prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), nie na určovanie čerpania dovolenky. Podľa nášho názoru, v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa, táto nemá byť prekrývaná dovolenkou, nakoľko dovolenka slúži na regeneráciu a oddych zamestnanca. Bolo by teda možné namietať určenie čerpania dovolenky z dôvodu, že zamestnávateľ ju využíva na iný účel, než na ktorý má slúžiť, tzn. na regeneráciu pracovných síl zamestnanca.

Ďalej je potrebné uviesť, že zamestnanec by mohol odmietnuť čerpanie dovolenky, ktoré mu nebolo oznámené aspoň 7 dní vopred (resp. 2 dni, ak ide o tzv. starú dovolenku) s odôvodním, že ide o pokyn zamestnávateľa, ktorý je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom – Zákonníkom práce. Ak zamestnanec namieta čerpanie dovolenky z dôvodu, že nebola dodržaná oznamovacia povinnosť zamestnávateľa v nadväznosti na prekrývanie prekážky v práci na strane zamestnávateľa dovolenkou, je povinný dostaviť sa do práce aj v dňoch kedy mal podľa zamestnávateľa čerpať dovolenku.

Pokiaľ ide o čerpanie náhradného voľna za čas prekážky v práci na strane zamestnávateľa, tu uvádzame, že, zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna (aj keď primárne uvádzame, že pokiaľ vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa pre prestoj, zamestnávateľ by mal postupovať v súlade s ust. § 142 ods. 1 Zákonníka práce), avšak nemožno takéto voľno zamestnancovi určiť jednostranne, t.j. ak s tým nesúhlasí.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk