Môže zamestnávateľ určiť jednostranne čerpanie neplateného voľna ?

Právo zamestnávateľa nariadiť čerpanie neplateného voľna zamestnancovi neupravuje a teda mu toto právo nepriznáva žiadne ustanovenia Zákonníka práce.

Neplatené voľno je v zmysle Zákonníka práce pracovné voľno bez náhrady mzdy. V ustanoveniach Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane zamestnanca sú definované prípady, kedy má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy a v zmysle § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi okrem ustanovených prípadov aj ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak o to zamestnanec požiada.

Keďže Zákonník práce priznáva zamestnancovi možnosť požiadať o neplatené voľno, môže ho zamestnávateľ na základe tejto žiadosti zamestnancovi poskytnúť.  Zároveň v § 141 ods. 3 Zákonníka práce sa uvádza, že zamestnávateľ môže pracovné voľno bez náhrady mzdy poskytnúť zamestnancovi aj z ďalších dôvodov presne definovaných v predmetnom ustanovení, z čoho vyplýva, že pracovné voľno bez náhrady mzdy nemá zamestnávateľ právo určiť z iných dôvodov, ako sú zadefinované. V žiadnom prípade nie je oprávnený určiť ho z dôvodov definovaných na strane zamestnávateľa, ako sú napr. prekážky v práci na jeho strane, pre ktoré nie je možné prideľovať zamestnancovi prácu.

Zamestnávateľ nemôže neplatené voľno jednostranne nariadiť a nemôže zamestnanca do čerpania neplateného voľna žiadnym spôsobom nútiť.

V súvislosti s čerpaním neplateného voľna (pracovného voľna bez náhrady mzdy) sú dotknuté aj povinnosti zamestnanca v súvislosti s poistením a  platením poistného na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V § 26 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je stanovené, že zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy. Prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je povinný zamestnávateľ oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľ do ôsmich dní od tohto prerušenia.

Odlišná situácia je pri platení zdravotného poistenia, ak sa čerpá neplatené voľno (pracovné voľno bez náhrady mzdy), keďže verejné zdravotné poistenie, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vzniká narodením a zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. V dobe čerpania neplateného voľna sa zdravotné poistenie neprerušuje a zamestnávateľ je povinný zamestnanca odhlásiť zo zdravotnej poisťovne. Následne po skončení čerpania neplateného voľna je povinný ho opäť prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Zároveň je zamestnanec povinný po dobu čerpania neplateného voľna, prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odviesť preddavky na poistné, pretože v tomto období nie je zamestnancom na účely zdravotného poistenia.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk