Otázka:

Zvažujem vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. Má môj zamestnávateľ povinnosť uvoľňovať ma z práce?

Odpoveď:

Ustanovenie § 138a Zákonníka práce upravuje prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti vo väzbe na zákon  č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti sú upravené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dobrovoľníkom je v zmysle § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Jedná sa najmä o činnosť v oblasti zdravotnej, sociálnej, ekologickej, humanitnej a výchovnej.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 uvedeného zákona musí mať v prípade výkonu v cudzine vždy písomnú formu, v prípade výkonu činnosti v SR zákon pripúšťa aj ústnu formu, v tom prípade musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti. Ak je zmluva uzatvorená písomne, musí v zmysle § 6 ods. 2 uvedeného zákona obsahovať najmä:

  1. a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu,
  2. b) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,
  3. c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  4. d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
  5. e) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
  6. f) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

V §138a ods. 1 Zákonníka práce sa stanovuje, že zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno, ktoré sa poskytlo, sa nepovažuje za výkon práce (a teda nie je výkonom práce z hľadiska fondu pracovného času, z hľadiska dovolenky –odpracovania 21/60 dní, zameškaný čas sa započítava na účely krátenia dovolenky podľa § 109 ods. 1 Zákonníka práce).

V § 138a ods. 2 Zákonníka práce sa stanovuje, že podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov; mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.

Pôvodne sa takéto pracovné voľno poskytovalo podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce. Pracovné voľno podľa § 138a Zákonníka práce teda treba odlíšiť odpracovaného voľna podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce. Ak zamestnanec uzatvára zmluvu o dobrovoľníctve, zamestnávateľ by mu mal poskytovať pracovné voľno podľa § 138a Zákonníka práce a nie podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce. Zároveň poskytovanie náhrady mzdy podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce sa javí byť v rozpore s účelom dobrovoľníctva, keďže podľa § 2 ods. 1 predmetného zákona dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť bez nároku na odmenu. Ak sa odmena poskytuje zamestnávateľom, javí sa to ako obchádzanie zákona o dobrovoľníctve.

Z uvedeného vyplýva, že treba odlišovať dobrovoľníctvo na základe tejto zmluvy, ktoré sa vykonáva bezodplatne (a nie je výkonom práce) a poskytuje sa len pracovné voľno a zamestnávateľ sa na ňom nepodieľa, a dobrovoľníctvo („firemné“ dobrovoľníctvo), na ktorom sa podieľa zamestnávateľ (môže ísť aj o službu, ktorú zamestnávateľ poskytne bezodplatne, ale pre zamestnancov je to výkon práce a môžu za to dostať aj mzdu alebo sa im poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy, ale môže ísť aj dobrovoľníctvo mimo pracovného času, ktoré sa automaticky považuje za čas odpočinku a nie za výkon práce).

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk