Správa: Zamestnávateľovi som predložil paragraf, doprovod manželky k lekárovi, neuznal mi to, a núti ma si na tento deň vypísať dovolenku. Je jeho postup v poriadku?

Odpoveď: Zákonník práce v § 141 upravuje tzv. dôležité osobné prekážky v práci. Podľa odseku 2 písmena c) bodu 1 tohto ustanovenia je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. V prípade, že ste postupovali podľa vyššie uvedeného, zamestnávateľ Vám nie je oprávnený určiť čerpanie dovolenky na tento deň a odporúčam zamestnávateľa upozorniť na uvedené ustanovenia Zákonníka práce.

Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy sa posudzuje pre každý prípad samostatne, teda samostatne sa počíta 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca, samostatne 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka a samostatne 10 dní na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa. Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať (§ 141 ods. 4 Zákonníka práce). Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri pracovnom voľne na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca a na sprevádzanie sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni (§ 141 ods. 5 Zákonníka práce).

Ak zamestnanec vyčerpal 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení a potrebuje znova navštíviť lekára, zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu pracovné voľno, v tomto prípade však už bez poskytnutia náhrady. Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ (nie je to však jeho povinnosť) poskytnúť zamestnancovi ďalšie pracovné voľno s náhradou okrem iného aj na vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca a ďalšie pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka alebo zdravotne postihnutého dieťaťa s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Podľa § 141 ods. 6 Zákonníka práce môže zamestnávateľ určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca (7 dní) a sprevádzanie rodinného príslušníka (7 dní) sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk