Správa: O dva mesiace prechádzame pod nového zamestnávateľa, čo bude s nevyčerpanou dovolenkou, ktorú zamestnanci majú?

Odpoveď: Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týka sa to aj nevyčerpanej dovolenky, ktorú je povinný poskytnúť zamestnancovi nový zamestnávateľ, na ktorého prešli práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku zániku zamestnávateľa počas kalendárneho roka zlúčením, splynutím, rozdelením alebo zmenou na inú právnu formu. Nový zamestnávateľ je povinný dodržiavať nároky zamestnancov ustanovené v kolektívnej zmluve, dohodnuté predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti. Nový zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi nárok na dovolenku nad rámec ustanovený v Zákonníku práce, ak kolektívna zmluva u pôvodného zamestnávateľa ustanovovala zvýšenú výmeru dovolenky.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk