Otázka:

Pracujem ako zmenový pracovník a s kolegami sa striedame v zmenách od 06:00 hod do 18:00 hod a od 18:00 hod do 06:00 hod. Na akú výmeru dovolenky mám nárok?

Odpoveď:

Pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase na počet dní, nie je problém určiť počet dní dovolenky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok počas roka.  Napríklad pri 4 dňovom pracovnom týždni sú 4 týždne dovolenky 16 dňami dovolenky. Problém nastáva, ak zamestnanec v jednotlivých týždňoch pracuje rôzny počet dní (napr. 2 – 6), s tým, ako určiť počet pracovných dní dovolenky. Tieto pravidlá upravuje § 104 Zákonníka práce.

Zamestnanci s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom majú nárok na rovnakú základnú výmeru dovolenky ako všetci ostatní zamestnanci. Rozdiel je medzi nimi len v tom, že týždeň dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom predstavuje toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich v priemere pripadne na jeho pracovný týždeň. Je to z dôvodu, že zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom môže mať rozvrhnutý pracovný čas tak, že počet pracovných dní v jednotlivých týždňoch bude rozdielny. V  jeden týždeň môže mať naplánované 3 pracovné zmeny, v  iný týždeň 4 pracovné zmeny. Ak majú zamestnanci vymedzené rôzne dĺžky pracovných zmien, je potrebné brať do úvahy priemernú hodinovú dĺžku pracovnej zmeny.

Aby bolo možné určiť, aký počet pracovných dní predstavuje týždeň dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, je potrebné zistiť priemerný počet pracovných zmien, ktoré zamestnanec za týždeň odpracuje. Tento počet sa zistí tak, že počet pracovných zmien, teda príslušný počet pracovných dní, ktoré má zamestnanec odpracovať za obdobie kalendárneho roka, sa vydelí počtom týždňov v kalendárnom roku (cca. 52 týždňov). Výsledok predstavuje, koľko pracovných dní má týždeň dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Keď sa tento počet dní vynásobí počtom týždňov dovolenky (4, resp. 5 týždňami podľa toho, aký vek má zamestnanec), zistí sa, na akú ročnú výmeru dovolenky má zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom nárok.

V aplikačnej praxi sa pri určení výmery dovolenky u zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom uplatňujú dva spôsoby určenia výmery dovolenky.

Pri prvom z nich sa ročná výmera dovolenky „neprepočítava“ a pri jej určení sa postupuje rovnako ako u zamestnancov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.

Pri druhom spôsobe sa pri určení výmery dovolenky vychádza z priemerného počtu pracovných zmien, ktoré pripadajú na jeden pracovný týždeň zamestnanca, t. j. nárok na dovolenku sa „prepočítava“. Bez ohľadu na to, ktorý zo spôsobov zamestnávateľ použije, zamestnanec má v oboch prípadoch nárok na základnú výmeru dovolenky (ktorú ustanovuje Zákonník práce) zachovaný.

„Neprepočítaná“ výmera dovolenky

Zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku, patrí dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov, ostatným zamestnancom patrí dovolenka vo výmere štyroch týždňov. Z uvedeného vyplýva, že pri určení výmery „neprepočítanej“ dovolenky postupuje zamestnávateľ rovnako ako u zamestnancov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Jeden deň (neprepočítanej) dovolenky je doba zodpovedajúca dĺžke pracovnej zmeny, ktorá vyplýva z určeného týždenného pracovného času zamestnanca, bez ohľadu na skutočnú dĺžku pracovnej zmeny v hodinách pripadajúcu podľa rozvrhu práce na konkrétny deň. Pri poskytovaní náhrady mzdy za dobu čerpania dovolenky sa však vychádza z počtu pracovných hodín, ktoré pripadajú na konkrétny pracovný deň zamestnanca.

Tento spôsob určovania výmery dovolenky sa uplatňuje aj na prevádzkach, na ktorých majú zamestnanci vymedzené rôzne dĺžky pracovných zmien.

Záver:

Zamestnanec s vekom do 33 rokov má nárok na ročnú výmeru dovolenky najmenej 4 týždne (20 dní). Dĺžka pracovnej zmeny, ktorá vyplýva z určeného týždenného pracovného času zamestnanca, je pri 5-dňovom pracovnom týždni 7,5 hodiny (37,5 : 5), ale skutočná dĺžka pracovnej zmeny, ktorú zamestnanec z dôvodu čerpania dovolenky neodpracoval, bola 11,5 hodiny. Nakoľko si zamestnanec čerpal dovolenku počas 11,5 hodinovej pracovnej zmeny, z ročnej výmery dovolenky v rozsahu 20 dní sa mu odpočíta 1,53 dňa čerpanej dovolenky (11,50 : 7,5). Zostatok dovolenky bude 18,47 dňa (20 – 1,53). Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu mzdy za 11,5 hodiny, t. j. za taký počet hodín, ktorú z  dôvodu čerpania dovolenky neodpracoval.

 „Prepočítaná“ výmera dovolenky

Pri určení výmery „prepočítanej“ dovolenky vychádza zamestnávateľ z počtu pracovných dní, ktoré v priemere pripadajú na jeden pracovný týždeň zamestnanca. Zistený priemerný počet pracovných dní predstavuje týždeň dovolenky zamestnanca. Celkovú ročnú výmeru dovolenky zistíme tak, že priemerný počet dní pripadajúcich na jeden pracovný týždeň sa vynásobí počtom týždňov základnej výmery dovolenky podľa Zákonníka práce (podľa veku zamestnanca). Zamestnancovi v takomto prípade nevznikne nárok na dovolenku v rozsahu 4, resp. 5 päťdňových týždňov, ale menej. Nepôjde však o krátenie dovolenky, ide o  iný spôsob výpočtu výmery dovolenky, pretože zamestnanec nemá na každý týždeň naplánovaný rovnaký počet pracovných dní (pracovných zmien); v jednom týždni má odpracovať 3 pracovné zmeny, v  inom týždni 4 pracovné zmeny. Na to, aby zamestnávateľ určil, koľko dní dovolenky predstavuje týždeň tohto zamestnanca, musí určiť, koľko pracovných zmien zamestnanec odpracuje za týždeň v priemere.

Pri výpočte prepočítanej dovolenky sa postupuje nasledovne:

  1. nevyhnutné je určiť, koľko dní dovolenky pripadá na jeden týždeň, t. j. zistiť priemerný počet pracovných zmien zamestnanca, ktoré podľa rozvrhu jeho pracovných zmien pripadajú na jeho jeden pracovný týždeň počas kalendárneho roka,
  2. následne sa určí základná výmera dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, t. j. 4 týždne, ak ešte nedosiahol 33 rokov veku, príp. 5 týždňov, ak už dosiahol 33 rokov veku, prípadne 5 alebo 6 týždňov dovolenky, ak zamestnanec pracuje pre štát,
  3. nakoniec určíme celoročnú výmeru dovolenky, t. j. priemerný počet pracovných zmien zamestnanca pripadajúcich na jeden týždeň vynásobíme počtom týždňov základnej výmery dovolenky.

Jeden deň (prepočítanej) dovolenky bude doba zodpovedajúca dĺžke pracovnej zmeny zamestnanca, ktorú mal zamestnanec v konkrétny deň odpracovať (prípadne doba, ktorá zodpovedá priemernej hodinovej dĺžke pracovnej zmeny, ak majú zamestnanci vymedzené rôzne dĺžky pracovných zmien). Pri poskytovaní náhrady mzdy za dobu čerpania dovolenky sa však vychádza z počtu pracovných hodín, ktoré pripadajú na konkrétny pracovný deň zamestnanca a ktoré z dôvodu čerpania dovolenky zamestnanec neodpracoval.

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa, kde je pracovný čas rozvrhnutý nerovnomerne, t. j. počet pracovných dní (pracovných zmien) je v jednotlivých týždňoch rozdielny. Pri určení ročnej výmery dovolenky treba postupovať nasledovne:

  1. krok: Určiť, koľko dní dovolenky predstavuje jeden týždeň dovolenky.

Aby bolo možné určiť, aký počet pracovných dní predstavuje týždeň dovolenky, je potrebné zistiť, koľko pracovných dní pripadne podľa rozvrhu pracovných zmien na jeden pracovný týždeň zamestnanca. Priemerný počet pracovných dní (pracovných zmien) vypočítame ako podiel počtu pracovných zmien (bez nadčasov), ktoré má zamestnanec naplánované v  kalendárnom roku podľa rozpisu pracovných zmien, a priemerného počtu týždňov pripadajúcich na kalendárny rok, t. j. podľa vzorca:

Z = X : Y

Z = priemerný počet pracovných zmien na jeden týždeň

X = počet pracovných zmien, ktoré podľa rozvrhu pracovných zmien pripadajú v kalendárnom roku (príp. počet pracovných zmien, ktoré podľa rozvrhu pracovných zmien pripadajú na časť roka, ak pracovný pomer netrvá celý kalendárny rok)

Y= počet týždňov v kalendárnom roku; ide o konštantu, ktorá má hodnotu 52,1785 a predstavuje priemerný počet týždňov pripadajúcich na príslušný kalendárny rok; vypočíta sa ako podiel priemerného počtu kalendárnych dní v roku a počtu kalendárnych dní v týždni (365,25 : 7)

Podľa zadania údajov v príklade má zamestnanec podľa rozvrhu pracovných zmien odpracovať v príslušnom roku 171 pracovných zmien. Počet pracovných zmien, ktoré v priemere pripadnú na jeden týždeň, sa vypočíta nasledovne:

171 : 52,1785 = 3,277 dňa = 3,3

Zamestnanec odpracuje v priemere za týždeň 3,3 pracovnej zmeny.

  1. krok: Určiť výmeru „prepočítanej dovolenky“, na ktorú má zamestnanec nárok

Počet dní dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok v príslušnom kalendárnom roku, vypočítame ako súčin priemerného počtu pracovných zmien pripadajúcich na jeden týždeň a počtu týždňov základnej výmery dovolenky podľa Zákonníka práce. Počet dní dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, sa určí podľa vzorca:

N = Z x V

N = počet dní prepočítanej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok za kalendárny rok

V = základná výmera dovolenky podľa Zákonníka práce (4, resp. 5 týždňov podľa veku zamestnanca, resp. 6 týždňov zamestnancov štátu).

Nakoľko zamestnanec ešte nedosiahol vekovú hranicu 33 rokov a týždeň dovolenky predstavuje 3,3 pracovného dňa, ročná výmera dovolenky sa vypočíta nasledovne: 3,3 x 4 = 13,2 = 13,5 dňa.

Záver:

Ak si zamestnanec čerpal dovolenku počas 11,5 hodinovej pracovnej zmeny, z celkovej výmery dovolenky v rozsahu 13,5 dňa sa mu odpočíta 1 deň čerpanej dovolenky.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk